KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ

TOSYA MESLEK YÜKSEK OKULU

TIBBİ HİZMETLER VE TEKNİKLER BÖLÜMÜ

TIBBİ DÖKÜMANTASYON VE SEKRETERLİK PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

 

1.SINIF GÜZ YARIYILI

AIITOL101- ATATÜRK İLKELERİ VE İNK. TARİHİ - I 

Osmanlının çöküş sebeplerine genel bir bakış, Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşuna giden yol, Osmanlı’nın son dönemindeki fikir akımları, Mondros mütarekesi sonrasında ülkenin karşı karşıya kaldığı durum ve Atatürk’ün Samsun yolculuğu, Milli Mücadelenin ilk adımı, Milli güçler ve Misak-ı Milli, TBMM’nin kurulması, savaşın idaresini ele alması ve Batı Cephesindeki savaşlar, Büyük Taarruz ve zafer.

TDOL103 -TÜRK DİLİ – I 

Dilin tanımı, dilin sosyal bir kurum olarak millet hayatındaki yeri ve önemi, dil-kültür münasebeti, Türk dilinin dünya dilleri arasındaki yeri, Türk dilinin gelişmesi ve tarihi devreleri, Türk dilinin bugünkü durumu ve yayılma alanları, Türkçenin ses özellikleri ve ses bilgisi ile ilgili kurallar, Türkiye Türkçesindeki ses olayları, imla kuralları ve uygulaması, noktalama işaretleri ve uygulaması, Türkçenin yapı özellikleri

YD0L105 -YABANCI DİL – I 

Basit, rutin bir değişim yöntemi. İyelik sıfatları. Sorular ve negatifler, ülkeler. Günlük nesneler, ülkeler, zıt sıfatlar. Ne zaman? Sosyal ifadeler: Özür dilerim. Affedersiniz. Kaç tane var /  Yer edatları. Seyahat ve bilet satın hakkında bilgi vermek ve almak. Katılıyorum ve diğerleri ile katılmıyorum, bir yemek siparişi. Etkinlik ve aktiviteler açıklayın. Hızlı seviyor ve Sevmedikleri. Aile ve yaşam koşulları açıklayınız. Basit Geçmiş Zaman

TDS101- TIBBİ TERMİNOLOJİ 

Tıbbi terminolojinin tanımı, tıbbi terminolojinin oluşumunda komponentlerin anlam ve kuralları, önekler, sonekler, kökler, vücut yapısı ve sistemlerle ilgili terimler, önek ve soneklerle kelime türetme, birleşik kelimelerin çözümlenmesi, telaffuz.

TDS117 -TIBBİ DOKÜMANTASYON I 

Tıbbi Dokümantasyona Giriş, Tıbbi Dokümantasyona Yönelik Genel Kavramlar, Tıbbi Doküman ve Dokümantasyonun Tarihçesi, Tıbbi Dokümantasyonun Uluslar arası Kullanımı ve Türkiye’de Sağlık Kayıtları, Tıbbi Dokümanların Çeşitleri Tıbbi Dokümanların Taşıması Gereken Özellikler, Tıbbi Dokümanların Kalitesinin Yükseltilmesine Yönelik Olarak Yapılan Çalışmalar, Bilgi ve Belge İle İlgili Temel Kavramlar, Belge Yönetimi-Amacı-Faydaları, Bilgi ve Belge Hizmeti Sunan Kurumlar, Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Eğitimi Karşılaştırmalı Analizi: Avrupa Birliği Ülke Örneği-I, Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Eğitimi Karşılaştırmalı Analizi: Avrupa Birliği Ülke Örneği-II.

TDS119- BİYOİSTATİSTİK 

Giriş ve tanımlar, Bilgi toplama yöntemleri, Dağılım ölçütleri ve uygulama, Verilerin sınıflandırılması ve uygulama, Sınıflandırılmış verilerde dağılım ölçütleri ve uygulama, Kuramsal dağılışlar ve uygulama, Örneklem dağılışları ve uygulama, Grafikler, tablolar ve uygulama, Hipotez testlerine giriş. Hipotez testleri, Örneklem dağılışları, Parametrik yöntemler–I, Parametrik yöntemler–II, Parametrik yöntemler–III, Uygulama, Parametrik olmayan yöntemler–I, Parametrik olmayan yöntemler –II, Parametrik olmayan yöntemler–III, Uygulama, Regresyon ve korelasyon, Uygulama.

TDS107- SAĞLIK HİZMETLERİ YÖNETİMİ 

Sağlık ve Sağlık Hizmetleri, Sağlık Kurumları Yönetiminde Temel Kavramlar, Türkiye'de sağlık hizmetlerinin organizasyonu, Türkiye'de sağlık hizmetleri politikaları, Örgüt Teorileri ve Sağlık Kurumları Yönetimi, Hastane Yönetimi, Yöneticisi ve Türkiye’deki Uygulama, Sağlık Hizmetlerinde insan Kaynakları Yönetimi, Ulusal politika belirlemede verilerin önemi, Sağlık mevzuatı.

TDS109- BİLGİSAYAR TEKNOLOJİLERİ- I 

Bilgisayarın tarihçesi,  Bilgisayarda temel kavramlar,Bilgisayarın donanım elemanları,Yazılım, Klavye çalışma mantığı ve klavye bilgisi, İşletim sistemleri,Windows işletim sistemi,Mİcrosoft Office Word 2010,Microsoft PowerPoint 2010.

TDS111- HASTALIKLAR BİLGİSİ- I

İnsan vücudunun genel yapısı, Hücre ve fonksiyonları, Metabolizma, Vücut sıvıları elektrolit ve doku tipleri, Organ ve sistemler, Solunum, Dolaşım, Sindirim, Boşaltım sistemleri, üreme sistemleri ve hastalıkları.

TDS113- İLETİŞİM 

İletişimin tanımı, türleri,öğeleri, işlevleri. Sözlü ve yazılı iletişim teknikleri ve türleri, Meslek yaşamında iletişim. Grup ve Kitle iletişimi. İletişim araçları ve kanalları. Grafik İletişim ve kullanım alanları.

TDS115 -ANATOMİ VE FİZYOLOJİ 

Fizyolojinin temelleri, Hücre fizyolojisi,Sıvı dinamikleri, Kas fizyolojisi,Sinir fizyolojisi, Kardiyovasküler fizyoloji, Solunum fizyolojisi, Böbrek ve üriner sistem fizyolojisi,Gastrointestinal sistem fizyolojisi,Endokrin sistem ve metabolizma, Üreme fizyolojisi,Hematoloji, İmmün sistem. 

TDS121 TEMEL MATEMATİK I 

Matematiğin tanımı, diğer bilimlerle ilişkisi, kümeler ve kümelerle işlemler, sayı sistemi kurma, doğal sayılar, değişik tabanlı sayılar, tam sayılar, bölünebilme kuralları, “EKOK” ve “EBOB” kavramları ve uygulamaları; oran, orantı, bileşik orantı kavramları ve uygulamaları

1.SINIF BAHAR YARIYILI 

AIITOL102- ATATÜRK İLKELERİ VE İNK. TARİHİ – II 

Türk İnkılabının Stratejisi, Cumhuriyet yönetiminin kurulması, halifeliğin kaldırılması, Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası ve Takrir-i Sükun, Türk hukuk İnkılabı, eğitim ve kültür İnkılabı, iktisadi inkılap, devletçilik ilkesinin kabulü, çok partili hayata geçme denemesi ve bazı iç siyasi olaylar, sosyal yapıda ve sağlık alanında inkılap, Türkiye Cumhuriyeti’nin dış politikası (1919-1960), jeopolitik ve Türkiye’nin jeopolitik durumu, üniversite gençliğine yönelik psikolojik hareket tehdidi, Atatürk İlkeleri, Atatürkçülük, Türkiye ve Atatürkçü düşünceye yönelik tehditler hakkında bir genel değerlendirme. Atatürk ve devlet hayatı, Atatürk ve fikir hayatı, Atatürk ve milli eğitim, Atatürk ve kültür politikası, Atatürk ve iktisat, din ve laiklik konularına yer verilmektedir.

TDOL104- TÜRK DİLİ – II 

Sözel anlatım. 4Yazılı anlatım (Kompozisyon). Mektup, reklam, reklam, otobiyografi. Makale, deneme, eleştirmenler. Bellek, voyager, biyografi, otobiyografi. Röportaj, öykü, roman, tiyatro, masal. Rapor, kayıt. Edebi eser türleri Uygulamaları. Bilimsel araştırma için Yöntemleri (kaynakları bulma ve yazma, konu, kısıtlama seçimi). Metin çalışmaları ve özel ürünler.

YDOL106- YABANCI DİL – II 

Geçmiş Zaman (1), kurallı fiiller, kural dışı fiiller ve zaman tanımları. Geçmiş Zaman (2), olumsuzlar ve geçmiş zaman zarfları. Tarih ne sorusu? Sayılabilen ve sayılamayan isimler. Hoşuna gidiyor mu? Arzu ediyor musun? Bir, birkaç, biraz ve fazla. Karşılaştırma sıfatları ve en üstünlük halleri. Sahip olma yapısı ve kibar rica cümleleri. Şimdiki Zaman. Kimin Sorusu. İyelik Zamirleri. Gelecek Zaman, maksat belirten fiiller. Soru biçimleri. Zarflar ve sıfatlar. Yakın Geçmis Zaman. Hiç, asla, henüz ve az önce. Yakın Geçmiş Zaman ve –Di’ li Geçmiş Zaman karşılaştırması.

TDS102- TIBBİ TERMİNOLOJİ II

Özel Terminoloji Hareket sistemi terimleri, Kan ve kan yapıcı organlara ait terimler, Kardiyovasküler sistem terimleri, Solunum sistemi terimleri, Sindirim sistemi terimleri, Üriner sistem terimleri, Genital sistem terimleri (Kadın genital sistem terimleri), Genital sistem terimleri (Erkek genital sistem terimleri),Endokrin sistem terimleri, Sinir sistemi ve psikiyatri terimleri, Duyu organları terimleri (Göze ilişkin terimler), Duyu organları terimleri (Kulağa ilişkin terimler),Duyu organları terimleri (Deriye ilişkin terimler).

TDS116 -TIBBİ DOKÜMANTASYON II 

Tıbbi Dokümantasyon Faaliyetlerinin Yürütülmesinde Sekreterin Yeri ve Önemi, Tıbbi Dokümantasyon Faaliyetleri ve Etik Kavramı, Tıbbi Dokümantasyon Hizmetlerinde Planlamanın Taşıması Gereken Özellikler, Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Faaliyetlerinin Organizasyonu, Tıbbi Dokümanların Dosyalanması, Dosyalamada Uyulması Gereken İlkeler, Dosyalamaya Esas Olan Belgeler ve Akışları, Dosyalama Süreci, Dosyalama Sistemleri, Hasta Dosyası Kavramı ve Genel Özellikleri, Hasta Dosyalarının Kapsamı ve düzenlenmesi, Hasta Dosyalarının Kapsamı ve düzenlenmesi, Hasta Dosyalarının Önemi, Hasta Dosyalarını Oluşturan Formlar.

TDS106- DAVRANIŞ BİLİMLERİ 

Davranış Bilimlerine Giriş, Davranış Bilimleri Araştırma Yöntemleri, Öğrenme, Güdülenme, Kişilik, Algılama, Tutumlar, Gruplar, Önderlik, Güç Yönetimi, Çatışma Karar Verme, Kültür, Sosyal Davranış ve Örgütler

TDS118 –İLKYARDIM 

İlkyardımın temel uygulamaları, Birinci ve İkinci değerlendirme, yetişkinlerde temel yaşam desteği, çocuklarda ve bebeklerde temel yaşam desteği, solunum yolu tıkanıklığında ilkyardım, dış ve iç kanamalar, yara ve yara çeşitleri, bölgesel yaralanmalarda, baş ve omurga kırıklarında ilkyardım, üst ekstremite kırık, çıkık ve burkulmalarda ilkyardım, kalça ve alt ekstremitelerde kırık, çıkık ve burkulmalarda ilkyardım, acil bakım gerektiren hastalarda ilkyardım, zehirlenmeler, sıcak çarpması, yanık ve donmalar, hasta ve yaralı taşıma teknikleri.

TDS110- BİLGİSAYAR TEKNOLOJİLERİ II 

Microsoft Office Excel 2010, Microsoft Office Outlook 2010,İnternet Temel Kavramlar, İnternet Tarayıcı Programlar, On Parmak F Klavye Kullanımı, Sağlık hizmetlerinde bilgisayar teknolojileri.

TDS120- HASTALIKLAR BİLGİSİ II

Endokrin Sistem, Beslenme ve Metabolizma Hastalıkları, Kan ve Kan Yapıcı Organların Hastalıkları, Mental ve Davranış Bozuklukları, Sinir Sistemi Hastalıkları, Göz ve Adnekslerinin Hastalıkları, Kulak ve Mastoid Çıkıntı Hastalıkları, Dolaşım Sistemi Hastalıkları, Solunum Sistemi Hastalıkları, Sindirim Sistemi Hastalıkları, Deri ve Deri altı Dokunun Hastalıkları, Kas-İskelet Sistemi ve Bağ Dokusu Hastalıkları, Genito-üriner Sistem Hastalıkları, Gebelik Doğum ve Lohusalık, Perinatal Dönem Sorunları, Konjenital Malformasyonlar ve Kromozom Anomalileri.

TDS114- MESLEK ETİĞİ

Etik ve ahlak kavramları, Etik sistemlerinin ve Ahlakın oluşumunda rol oynayan faktörlerin incelenmesi, Meslek etiğin incelenmesi, Mesleki yozlaşma ve meslek hayatında etik dışı davranışların sonuçlarının incelenmesi, Tıp etiği ve İlkeleri, Hasta hakları, Sosyal sorumluluk.

TDS122 TEMEL MATEMATİK II 

Rasyonel Sayılar, Basit Eşitsizlikler, Mutlak Değer, Üslü Sayılar, Köklü Sayılar, Çarpanlara Ayırma, Oran-Orantı, Problemler. Geometrinin kuruluşu, düzlemsel şekiller, bunların alan ve çevreleri, cisimler, bunların alan ve hacimleri, eşlik ve benzerlik kavramları, dik üçgen, Pisagor Bağıntısı,

2.SINIF GÜZ YARIYILI

TDS215- TIBBİ DOKÜMANTASYON III

Hasta dosyalarının başlıca kullanıcıları, kullanım alanları, analizi, hasta dosyalarında mülkiyet ve gizlilik, hasta dosyalarının hazırlanmasında ve kullanımında sorumluluk, hasta dosyalarının mahkemelerde delil olarak kullanılması, hasta dosyaları arşivinin mimari yapısı, hasta dosyaları arşivinin yönetim ve organizasyonu, hasta dosyaları arşivinde örgüt modelleri, hasta dosyaları arşivi ve diğer üniteler ile fonksiyonel ilişkileri, hasta dosyaları arşivinde kullanılan indeksler, dosyalama ve arşivlemede kullanılan donanım ve yardımcı araçlar, sağlık katıtlarının otomasyonu ve faydaları sağlık kayıtlarının mekanizasyonu ve olası etkileri.

TDS203- MESLEKİ UYGULAMA- I 

Hasta işlemlerini uygulama, Büro yönetimi işlemlerini uygulama, Hastane bilgi sistemlerine ait işlemleri uygulama, Yazışma ve dosyalama işlemlerini uygulama, ICD kodlamalarını uygulama, Organizasyon işlemlerini gerçekleştirme, Arşiv ile ilgili işlemleri uygulama, İstatistik işlemlerini uygulama, Çalışma ortamında etkin iletişim yöntemlerini uygulama.

TDS205- HASTALIKLARIN ULUSLARARASI SINIFLANDIRILMASI- I 

Hastalıkların uluslararası sınıflandırılmasının tarihi gelişimi, hastalıkların uluslararası sınıflandırılmasının önemi, sınıflandırma ve kodlama sistemlerinin temelleri, Dünya'da sınıflandırma sistemi örnekleri, hastalıkların uluslararası sınıflandırmasının Türkiye'deki kullanımı, ICD-10 sisteminin genel tanıtımı ve kodlama kuralları, ICD-10 sisteminin temel yapısı, ICD-10 sisteminde alfabetik dizin kullanımı, ICD-10 sisteminde tabular liste kullanımı, ICD -10 Kodlama standartları.  

TDS217- ETKİLİ SUNUM TEKNİKLERİ 

Ders kapsamında, başarılı bir sunumun gerçekleştirilmesinde önem taşıyan unsurlar ele alınacaktır. Genel sunum planının hazırlanması, Görsel ve İşitsel Araçların Seçimi ve Kullanımı, dinleyicilerin analizi, sunumda sesi doğru ve etkili kullanabilme, sunum korkusunun yenilmesine yönelik tedbirler incelenecektir.

TDS219- SAĞLIK BİLGİ SİSTEMİ 

Sistem yaklaşımı, bilgi sistemi, sağlık bilgi sistemi tanımı, Sağlık bilgi sistemleri temel kavramlar, Sağlık bilgi sistemlerinin gelişimi, Sağlık bilgi sistemi yapısı, Sağlık bilgi sistemi bileşenleri, Sağlık bilgi sistemi özellikleri, Sağlık bilgi sistemleri sınıflandırılması, Sağlık bilgi sistemleri kullanımı, Sağlık bilgi sistemleri geliştirme yöntemleri, Sağlık bilgi sistemleri değerlendirme, Sağlık hizmetlerinde bilgi teknolojileri, Türkiye'de sağlık bilgi sistemi (Kâğıda dayalı sistemler), Türkiye'de sağlık bilgi sistem (Bilgisayara dayalı), Bilgi güvenliği.

TDS221- İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ 

İşçi Sağlığı Ve İş Güvenliği Temel Kavramlar, İş Sağlığı,İş Güvenliği, Meslek hastalıkları, Çalışma Ortamındaki Risk Faktörleri ve Koruyucu Önlemler, Risk Değerlendirme, Ergonomi, Meslek Hastalıkları, İş Kazaları, İşyerinde İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Organizasyonu, İş Güvenliği ile İlgili Haklar ve Sorumluluklar.

TDS213- MESLEKİ İNGİLİZCE 

Temel telefon konuşma becerileri ile ilgili diyaloglar, Kendini tanıtma cümleleri ile ilgili çalışmalar, Selamlaşma, hal hatır sorma, vedalaşma cümleleri ve örnek diyaloglar üzerinde çalışmalar, Günlük konuşma ile ilgili çeşitli cümle kalıpları ve diyalog içerisinde Kullanımları, Öğrenilen tüm kalıp cümleler ile yeni diyaloglar oluşturma

TDS223 BULAŞICI HASTALIKLAR 

Bulaşıcı hastalıklar ile ilgili temel kavramlar; ülkemizdeki bulaşıcı hastalıklarla mücadele süreci; Güncel bulaşıcı hastalıklarla mücadele ile ilgili yürütülen programlar; Bulaşıcı Hastalıklar ile ilgili mevzuat; Sürveyans; Bildirimi zorunlu bulaşıcı hastalıklar ve bildirim ile ilgili formlar; Salgın ve salgın incelemesi; Filyasyon; Bulaşıcı hastalıklarla ilgili hızlar; Bulaşıcı hastalıklara yönelik önlemler; Hava yolu, su ve gıdalar, temas, cinsel yol vektörlerle bulaşan hastalıklar ve zoonotik hastalıklar.

2.SINIF BAHAR YARIYILI

TDS216- TIBBİ DOKÜMANTASYON IV 

Sağlık kuruluşlarında enformasyon kavramı ve önemi, hastanelerde enformasyon sistemleri, arama motorları ve veri tabanları, sınıflandırma kavramı ve sınıflandırma sistemleri, sınıflandırma sistemlerinin amacı ve faydaları, sınıflandırma sisteminin tarihçesi, hastalıkların ve ameliyatların uluslar arası sınıflandırılması, ICD-8 Sınıflandırma sistemi ve genel özellikleri, ICD-9 ve ICD-9CM sınıflandırma sistemleri, temel özellikleri ve farkları, ICD-10 Sınıflandırma sistemi.

TDS204- MESLEKİ UYGULAMA II 

Hasta işlemleri, Yazışma ve dosyalama, Organizasyon işleri, Arşivleme işlemleri, İstatistikî işlemler, Mesleki gelişim faaliyetleri, ICD kodlamalarını uygulama.

TDS206- HASTALIKLARIN ULUSLARARASI SINIFLANDIRILMASI –II 

Tıbbi kayıtlardan ICD-10 kullanarak kodlama yapma ve ICD -10'un temel yapısını açıklama, Enfeksiyon ve Paraziter Hastalıklar-Vaka çalışmaları, Neoplazmlar-Vaka çalışmaları, Kan ve kan yapıcı organların hastalıkları ve immün sistemin bazı bozuklukları-Vaka çalışmaları, Endokrin, Nutrisyonel ve Metabolik Hastalıklar-Vaka çalışmaları, Akıl ve Davranış Bozuklukları-Vaka çalışmaları, Sinir Sistemi Hastalıkları- Vaka çalışmaları, Göz ve Gözle Bağlantılı Doku Hastalıkları- Vaka çalışmaları, Kulak ve Mastoid Oluşum Hastalıkları-Vaka çalışmaları, Dolaşım Sistemi Hastalıkları- Vaka çalışmaları, Solunum Sistemi Hastalıkları- Vaka çalışmaları, Sindirim Sistemi Hastalıkları-Vaka çalışmaları, Cilt ve Cilt altı Dokusu Hastalıkları- Vaka çalışmaları, Kas-İskelet ve Bağ Dokusu Hastalıkları-Vaka çalışmaları, Ürojenital Sistem Hastalıkları-Vaka çalışmaları, Gebelik, Doğum ve Lohusalık Dönemi Hastalıkları- Vaka çalışmaları, Perinatal Dönemden Kaynaklanan Hastalıklar- Vaka çalışmaları, Konjenital Malformasyon, Deformasyon ve Kromozom Anomalileri- Vaka çalışmaları, Semptomlar ve Anormal Klinik ve Laboratuvar Bulguları- Vaka çalışmaları, Yaralanma, Zehirlenme ve Dış Nedenlere Bağlı Diğer Durumlar- Vaka çalışmaları, Hastalık ve Ölümün Dış Nedenleri, Sağlık Durumu ve Sağlık Hizmetlerinden Yararlanmayı Etkileyen Faktörler-Vaka çalışmaları).

TDS218- DOSYALAMA VE ARŞİVLEME 

Bilgi, bilgi yönetimi ve örgütsel önemi, belge ve belge yönetimi, önemi ve amacı, elektronik belge ve özellikleri, belgenin işlem süreci, form, form çeşitleri, kullanımı ve standardizasyonu, dosyalama, önemi ve amacı, dosyalama sistemlerinin kurulması, standart dosya planı, Sağlık Bakanlığı standart dosya planı, dosyalama hizmetlerinin organizasyonu, dosya tasnif sistemleri, özellikleri ve kullanım alanları, arşivleme teknikleri ve süreci, arşivlerin fiziki özellikleri ve dijital arşivler, Bilgi, bilgi yönetimi, bilginin kurumsal önemi, Belge, belge yönetimi tanımı, amacı ve önemi, Elektronik belge ve özellikleri, Evrakın tanımı, üretilmesi, kayıt işlemleri ve evrak yönetimi, Evrakın işlem süreci, Form ve formların kullanımı, form çeşitleri, form standardizasyonu, Dosyalama, dosyalamanın amacı ve önemi, Dosyalama sisteminin kurulması, Standart dosya planı, sağlık bakanlığı dosya planı, Dosyalama hizmetlerinin örgütlenmesi, Dosya tasnif sistemleri ve özellikleri, kullanım alanları, Arşivleme teknikleri ve süreci, Arşivlerin fiziki özellikleri, Dijital arşivler.

TDS210 –GİRİŞİMCİLİK 

Girişimcilik özelliklerinin sınanması,İş fikri geliştirme ve yaratıcılık egzersizleri,İş planı kavramı ve öğeleri (pazar araştırma,İş planı kavramı ve öğeleri (pazarlama planı),İş planı kavramı ve öğeleri (üretim planı),İş planı kavramı ve öğeleri (yönetim planı),İş planı kavramı ve öğeleri (finansal plan),İş planı öğelerinin pekiştirilmesine yönelik atölye çalışmaları (pazar araştırma),İş planı öğelerinin pekiştirilmesine yönelik atölye çalışmaları (pazarlama planı) ,İş planı öğelerinin pekiştirilmesine yönelik atölye çalışmaları (üretim planı) ,İş planı öğelerinin pekiştirilmesine yönelik atölye çalışmaları (yönetim planı) ,İş planının yazılması ve sunumunda dikkat edilecek hususlar,İş planı öğelerinin pekiştirilmesine yönelik atölye çalışmaları (finansal plan),İş planının yazılması ve sunumunda dikkat edilecek hususlar

TDS220- YAZIŞMA TEKNİKLERİ 

Yazışma esasları ve ifade usulü, yazı yazma kuralları ve belgelerin  hazırlanması.

TDS214- SAĞLIK HİZMETLERİNDE KALİTE YÖNETİMİ

Sağlık Hizmetlerinde Kalite Kavramı, Sağlık Kurumlarında Müşteri Memnuniyeti, Sağlık Hizmetlerinde Kalitenin Ölçülmesi, Kalite İyileştirmede Ekip Çalışması, Sürekli İyileştirme, Kalite İyileştirmede Kullanılan Araçlar, Sağlık Hizmetlerinde Akreditasyon, Belgelendirme ve Kalite Ödülleri, Hasta Güvenliği. 

TDS222 FARMAKOLOJİ 

Farmakolojiye Giriş, Farmasötik İlaç Şekilleri,  İlaçların Emilimi, Dağılımı, İlaçların Metabolizması ve Atılımı, İlaçlar Arasındaki Etkileşmeler, (Antagonizma, Sinerjizma), İlaçların Etki Mekanizmaları, Akılcı İlaç Kullanımı