KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ

TOSYA MESLEK YÜKSEK OKULU

MUHASEBE VE VERGİ BÖLÜMÜ

MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

 

1. SINIF GÜZ YARIYILI

AIT 155 - A.İ.İ.T. I

Osmanlı İmparatorluğunun Yıkılısını ve Türk İnkılâbını Hazırlayan Sebeplere Toplu Bakış; Osmanlı İmparatorluğunun Parçalanması; Mondros Ateşkes Antlaşması; İşgaller Karsısında Memleketin Durumu ve Mustafa Kemal Paşa’nın Samsun’a Çıkısı; Milli Mücadele İçin İlk Adım;  Kongreler Yolu İle Teşkilatlanma; Kuvay-ı Milliye ve Misak-ı Milli; Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin Açılması; Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin İstiklal Savaşı’nın Yönetimini Ele Alması; Sakarya Zaferine Kadar Milli mücadele; Sakarya Savası ve Büyük Taarruz; Mudanya’dan Lozan’a, Eğitim ve Kültür Alanında Milli Mücadele; Sosyal ve İktisadi Alanda Milli Mücadele.

TDL 155 - TÜRK DİLİ I

Dil ve özellikleri;  Sosyal bir kurum olan dilin, milletle, kültürle, düşünce ile ilişkisi; Dünya dillerinin sınıflandırılması ve bu diller arasında Türkçe’nin yeri ve önemi;  Konuşma dili, yazı dili ve Türk yazı dilinin tarihi gelişme dönemleri; Türkçe’nin bugünkü durumu ve yayılma alanları, Türkçe de sesler ve ses hadiseleri; Hece bilgisi, Türkçe kelimelerde ünlü ve ünsüz sesler; İmla kuralları ve noktalama işaretleri.

YDL 155 - YABANCI DİL I

Belirteçler; Ön hal Edatlar: Yer, Zaman, Hareket; Tekil ve Çoğul İsimler: Sayılabilir ve Sayılamayan isimler; Zamanlar: Geniş zaman, Şimdiki zaman, Geçmiş zaman yapıları; Kipler: Will, Should, Should not, Must, Must not, Can; Karşılaştırmalı yapılar; Adıllar: Kişi adılları, İyelik adılları; Sıfatlar; Olumlu cümle, Olumsuz cümle ve Soru cümleleri; Bağlaçlar: Ve, Fakat, Çünkü.

MUH 101 - GENEL MUHASEBE I

Muhasebenin temel kavramları ve genel kabul görmüş muhasebe ilkeleri, işletme ve muhasebe, bilanço ve gelir tablosu, mali nitelikteki işlemler ve bilanço üzerinde izlenmesi, muhasebe kayıt belgeleri, muhasebe süreci, hazır değerler ve menkul kıymetler, ticari alacaklar, stoklar, duran varlıklar. 

MUH 103 - GENEL İŞLETME

İşletmeciliğin temel ilkeleri, İşletmenin çevresiyle ilişkisi ve sorumlulukları, İşletme türleri, işletmenin işlevleri, İşletmenin kuruluş çalışmaları, İşletmelerin kuruluş yeri seçiminde rol oynayan faktörler, İşletme büyüklüğü ve kapasite türleri, Büyüklük ölçütleri. 

MUH 105 - MİKRO EKONOMİ

Ekonomi biliminin konusu ve tanımı, Diğer bilim dalları ile ilişkisi, Ekonomi biliminde metot, Ekonomik doktrinler ve ekonomik sistemler, Üretim (tanım ve kapsamı, hasıla çeşitleri, azalan verim kanunu), Arz eğrisi, Talep eğrisi, Üretim masrafları. 

MUH 107 - MESLEKİ MATEMATİK

Sayılar, Cebir, Cebirsel İşlemler, Denklemler ve Eşitsizlikler, Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli ve İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler, İki Bilinmeyenli Doğrusal Denklemler, Fonksiyonlar, Bağımlı ve Bağımsız Değişkenler, Fonksiyon Çeşitleri, Fonksiyonlarla Grafik Çizimi, Logaritma, Üstel Fonksiyonlar ve Grafik Çizimi, Üstel ve Logaritmik Denklemler, Trigonometri, Limit ve Süreklilik. 

MUH 109 - TEMEL HUKUK

Hukukun tanımı, hukukun gerekliliği, toplum hayatını düzenleyen sosyal düzen kuralları, hukuk ile diğer sosyal düzen kuralları arasındaki ilişkiler ve farklar, kamu ve özel hukuk ayrımındaki kriterler, eşitlik, taraf kriterleri, kamu hukukunun dalları, kanunların tanımı, kabulü, yürürlüğe girmesi ve özellikleri. 

MUH 111 - OFİS PROGRAMLARI I

Gerekli bilgisayar kavramları; üretkenlik ve çoklu-ortam yazılımları; dosyalar ve veri depolama; bilgisayar mimarisi; bilgisayar ağları; Internet. Bilgisayar kullanımı, kelime işlem, elektronik tablolama, veritabanı, web sayfası geliştirme ve sunum yazılımları ile ilgili laboratuarlarda yapılan uygulama eğitimleri.

 

1.SINIF BAHAR YARIYILI

AIT 166 - A.İ.İ.T. II

Türk İnkılabının Stratejisi, Cumhuriyet yönetiminin kurulması, halifeliğin kaldırılması, Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası ve Takrir-i Sükun, Türk hukuk İnkılabı, eğitim ve kültür İnkılabı, iktisadi inkılap, devletçilik ilkesinin kabulü, çok partili hayata geçme denemesi ve bazı iç siyasi olaylar, sosyal yapıda ve sağlık alanında inkılap, Türkiye Cumhuriyeti’nin dış politikası (1919-1960), jeopolitik ve Türkiye’nin jeopolitik durumu, üniversite gençliğine yönelik psikolojik hareket tehdidi, Atatürk İlkeleri, Atatürkçülük, Türkiye ve Atatürkçü düşünceye yönelik tehditler hakkında bir genel değerlendirme. Atatürk ve devlet hayatı, Atatürk ve fikir hayatı, Atatürk ve milli eğitim, Atatürk ve kültür politikası, Atatürk ve iktisat, din ve laiklik konularına yer verilmektedir. 

TDL 166 - TÜRK DİLİ II

Dersin içeriğini, kelime ve kelime grupları;  cümle, cümleyi oluşturan birimler ve cümle çeşitleri, yazılı anlatımın özellikleri,  yazılı anlatımda plan, tema, bakış açısı, ana düşünce,  yardımcı fikirler, paragraf,  anlatım biçimleri; resmî yazılar (tutanak, bildiri, rapor, iş mektupları); dil yanlışları (yazım kuralları ve noktalama işareti yanlışları: anlatım bozuklukları, sese dayalı yanlışlar); duygu ağırlıklı yazılar (şiir); olay ağırlıklı yazılar (hikaye, roman,  tiyatro, gezi yazısı, anı); inceleme yazıları (röportaj, biyografi); düşünce yazıları (makale, fıkra, deneme, eleştiri, günlük); sözlü anlatım türleri (panel, tartışma) gibi konular oluşturmaktadır. 

YDL 166 - YABANCI DİL II

Geçmiş Zaman (1), kurallı fiiller, kural dışı fiiller ve zaman tanımları. Geçmiş Zaman (2), olumsuzlar ve geçmiş zaman zarfları. Tarih ne sorusu? Sayılabilen ve sayılamayan isimler. Hoşuna gidiyor mu? Arzu ediyor musun? Bir, birkaç, biraz ve fazla. Karşılaştırma sıfatları ve en üstünlük halleri. Sahip olma yapısı ve kibar rica cümleleri. Şimdiki Zaman. Kimin Sorusu. İyelik Zamirleri. Gelecek Zaman, maksat belirten fiiller. Soru biçimleri. Zarflar ve sıfatlar. Yakın Geçmiş Zaman. Hiç, asla, henüz ve az önce. Yakın Geçmiş Zaman ve –Di’ li Geçmiş Zaman karşılaştırması. 

MUH 102 - GENEL MUHASEBE II

Kayıt hatalarının düzeltilmesi, envanter gelir ve giderlerin tespiti, gelir tablosunun düzenlenmesi, ticari karın vergilendirilmesi, bilanço düzenlenmesi, kar dağıtım tablosu düzenlenmesi ve muhasebeleştirilmesi, Vergi Usul Kanununa göre amortismanlar ve yeniden değerleme.

MUH 104 - MAKRO EKONOMİ

Makro iktisadi yapıyı ve bu yapının işleyişini kavrayabilmek, Ekonomide ortaya çıkan sorunların ve çözüm yollarının tartışma ortamında öğrenilmesi; Ekonomik dalgalanma, Ekonomik büyüme. 

MUH 106 - TİCARET HUKUKU

Dersin konusunu, Ticaret hukukunun temel prensipleri, tacir kavramı, ticari işletme, ticaret unvanı, ticaret unvanının korunması, ticari muameleler, ticari defterlerin önemi, işlevi ve delil olarak sunabilme imkanı, haksız rekabet, cari hesap, adi kar ve toplam kar konuları oluşturmaktadır. 

MUH 108 - TİCARİ MATEMATİK

Oran ve orantı, Ölçüler, Yüzde hesapları ve oranlı bölme, Şirket hesapları ve ortalama fiyat, Bileşim, Karışım, Alaşım, Faiz, İskonto 

MUH 110 - İSTATİSTİK

Tanımı ve tarihçesi, Bilgi toplama yöntemleri ve istatistiğin analiz yöntemleri, Bilgilerin serileri ve frekans tablosu olarak düzenlenmesi, Merkezi eğilim ölçüleri, Dağıtım ölçüleri, İhtimal hesapları, Hipotez testleri. 

MUH 112 - OFİS PROGRAMLARI II

Kelime işlem programı, çalışma tablosu hazırlama

2.SINIF GÜZ YARIYILI

MUH 201 - PAKET PROGRAM-I

Bilgisayarlı muhasebe dersi; bilgisayar ortamında muhasebe ile ilgili paket programları kullanabilme ve finansal tabloları düzenlemeyi içermektedir.

MUH 203 - VERGİ HUKUKU

Vergi Hukuku dersi; vergilendirmenin temel kavramları, vergi hukukunun kaynakları, vergilendirme ilkeleri, vergi hukukunda taraflar, vergilendirme süreci, vergi yükümlüsünün hak ve ödevleri, vergi yükümlüsünün denetlenmesi, vergi suç ve cezaları, vergi uyuşmazlıkları ve çözüm yolları gibi konuları kapsamaktadır. 

MUH 205 - MALİYET MUHASEBESİ

Maliyet Muhasebesi dersi; maliyet kavramı, içeriği, sınıflandırılması, maliyeti oluşturan giderler, maliyet sistemleri ve giderlerin temel özellikleri, ilk madde ve malzeme giderleri, işçilik giderleri, genel üretim giderleri, gider yerlerine dağıtımı, maliyet hesaplama yöntemleri gibi konuları kapsamaktadır.

MUH 207 - ŞİRKETLER MUHASEBESİ

Şirketler Muhasebesi dersi; şirketlerin türlerine göre yapılması gereken muhasebe kayıtlarını içermektedir. Bu kapsamda, kolektif şirketlerin kuruluşu işlemleri, sermaye değişiklikleri,  kâr zarar dağıtımı ve tasfiye işlemlerinin muhasebesi; komandit şirketlerin kuruluş işlemleri ve muhasebesi; anonim şirketlerin kuruluş işlemleri, sermaye değişiklikleri, kâr dağıtımı ve zarar mahsubu, tasfiye, işlemleri ve muhasebesi; limited şirketlerin kuruluş işlemleri, sermaye değişiklikleri,  kâr zarar dağıtımı ve tasfiye işlemlerinin muhasebesi; şirketlerde birleşme, devir ve tür değiştirme işlemlerinin muhasebesi; holding şirketlerin, faktöring şirketlerinin ve döviz alım ve satım işlemleri yapan kurumların muhasebe işlemleri konular işlenmektedir. 

MUH 209 - FİNANSAL YÖNETİM

Finansmanla ilgili temel kavramlar, finansal yönetime giriş, işletmelerde finans fonksiyonu, paranın zaman değeri, finansal analiz ve kontrol, finansal planlama, finansal piyasalar, araçlar ve kurumlar, portföy yönetimi, getiri ve riskin hesaplanması, işletme sermayesi yönetimi, yatırım bütçelemesi ve yatırım kararları, kaynak maliyeti, uzun vadeli varlıklara yatırım, menkul kıymetler analizi ve sermaye piyasası konuları işlenmektedir.

MUH 211 - DIŞ TİCARET İŞLEMLERİ VE YÖNETİMİ

Dış Ticaret, Gümrük, Döviz Piyasası ve Kambiyo rejimleri ile ilgili kavramlar, Dış Ticaret teorileri, Dış Ticaret işlemlerinde kullanılan belgeler, Dış Ticarette ödeme ve teslim şekilleri, gümrükleme, Kambiyo mevzuatı

MUH 213 - KALİTE GÜVENCESİ VE STANDARTLARI 

Kalite Kavramı, Standart ve  Standardizasyon, Standardın üretim ve hizmet sektöründe önemi, Yönetim kalitesi ve standartları, Çevre standartları, Kalite yönetim sistemi modelleri, Stratejik yönetim, Yönetime katılma, Süreç yönetim sistemi, Kaynak yönetimi sistemi, Üretimde kalite kontrolü, Muayene ve örnekleme, Toplam Kalite Kontrol, Kontrol Diyagramları, İstatistiksel Dağılımlar.

MUH 215 - YÖNETİM MUHASEBESİ

Temel kavramlar, Kar-Hacim-Maliyet Analizleri, Tam Maliyet, Normal Maliyet ve Degisken Maliyet Yöntemleri, Yönetim Kararlarinda Geçerli Maliyet Analizi, İşletme Bütçeleri, Standart Maliyetler ve Sapma Analizleri, Fiyatlama Kararlari ve Hedef Maliyetleme, Stratejik Performans Yönetimi 

MUH 217 - PAZARLAMA YÖNETİMİ

Pazarlama yönetiminin ilkeleri; temel pazarlama yaklaşımları; pazarlama yönetiminin öğelerinin değerlendirilmesi; ana pazarlama kavramlarını ve tekniklerini özümseme, sentezleme ve uygulama olanağı; pazarlamanın toplumsal ve yönetsel işlevleri; pazarlama yaklaşımları ve farklı organizasyonlardaki işleyişi; müşteri-pazarlama karşılaşmaları; karar verme süreçleri; markalama, bölümlendirmenin rolü, hedefleme, konumlandırma ve pazarlama karması ve ögelerinin ele alınması.

2.SINIF BAHAR YARIYILI

MUH 202 - PAKET PROGRAM-II

Temel kavramlar ve muhasebe sistemi, Bilanço ve gelir tablosu, Paket program kullanımı 

MUH 204 - TÜRK VERGİ SİSTEMİ

Gelir vergisine ilişkin temel kavramlarla, gelir vergisinde yükümlük, gelirin türleri ve elde edilmesi, beyan çeşitleri, gelirin vergilendirilmesi, kurumlar vergisine ilişkin temel kavramlar, kurumlar vergisinde yükümlülük türleri, beyan esası ve beyan çeşitleri, kurum kazancının vergilendirilmesi, katma değer vergisinin ve özel tüketim vergisinin konusu, yükümlüleri, istisnalar ve bu vergilerin beyanı gibi konuları kapsamaktadır. 

MUH 206 - FİNANSAL YATIRIM ARAÇLARI

Temel kavramlar ve borsanın tarihi gelişimi ve işlevleri, Sermeye piyasası mevzuatı, Sermaye piyasası kurumları 

MUH 208 - MALİ TABLOLAR VE ANALİZ

Mali tabloların analiz edilmesinin gereği, mali analiz teknikleri, analiz ve yorum, mali analiz çeşitleri, mali tablolar, gelir tablosu, gelir tablosunun bölümleri, karşılaştırmalı tablolar analizi ve yorumu, yüzde metodu ile tabloların analizi ve yorumu.

MUH 210 - MUHASEBE DENETİMİ

Muhasebe denetimi, denetim ve özellikleri, Denetim türleri, Denetçi ve denetçi türleri, Genel kabul görmüş denetim standartları, Denetim raporu ve görüş bildirme şekilleri, Denetim süreci ve aşamaları, Denetim yöntemleri, İç kontrol sistemi, İç kontrol sisteminin amaçları, İç kontrol sisteminin unsurları, Denetim teknikleri, kanıt toplama teknikleri

MUH 212 - GİRİŞİMCİLİK

Girişimcilik kavram ve yaklaşımları; girişimcilik süreci: fikir üretme, fizibilite analizi, iş planı ve strateji, organizasyon tasarımı, yeni iş takımını kurma, finansman, fikri hakların korunması; yeni iş planlarının uygulamaya konması; organizasyonlarda inovasyon ve değişim; yeni pazarlar yaratma; operasyonel zorluklar ve fırsatlar; aile işletmelerinin gelişimi ve yönetimi; aile işletmelerinde yaşam döngüsü; yönetim devri planı ve profesyonel yönetime geçiş; girişimcilikte başarı ve başarısızlık örnekleri.

MUH 214 - DIŞ TİCARET İŞLEMLERİ VE MUHASEBESİ

Türk Dış Ticaret Rejimi ve Kambiyo Mevzuatı, Dış Ticaret İşlemlerinde Hesap Plânı, Döviz, Menkul Kıymet ve Avans İşlemlerinin Muhasebeleştirilmesi, İthalât ve İhracat İşlemleri ve Muhasebeleştirilmesi

MUH 216 - İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU

Sosyal güvenlik araçları, teknikleri, Türk sosyal güvenlik sistemi, sosyal sigorta türleri, ihbar ve kıdem tazminatı, grev ve lokavt kavramı.

MUH 218 - ARAŞTIRMA YÖNTEM VE TEKNİKLERİ

Bilim ve Bilimsel Bilgi, Bilimsel Araştırmanın Amaç ve Çeşitleri, Araştırmanın Planlanması, Araştırma Yöntemleri, Veri Çeşitleri ve Veri Toplama Yöntemleri, Anket Formlarının Hazırlanması, Verilerin Düzenlenmesi ve Analizi, Araştırmanın Kısımları, Kaynak ve Dipnot Gösterme Kuralları, Metin Aktarımları, Tablo Şekil ve Grafikler