TOSYA MESLEK YÜKSEKOKULU

MÜLKİYETİ KORUMA GÜVENLİĞİ BÖLÜMÜ

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

 

I. YARIYIL

AIITOL101 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ-I (2   0   2)

Kavramlar, tanımlar, ders yöntemleri ve kaynakların tanımı, Sanayi Devrimi ve Fransız Devrimi, Osmanlı Devleti’nin Dağılışı (XIX. Yüzyıl), Tanzimat ve Islahat Fermanı, I. ve II. Meşrutiyet, Trablusgarp ve Balkan Savaşları, I. Dünya Savaşı, Mondros Ateşkes Antlaşması, Wilson İlkeleri, Paris Konferansı, M. Kemal’in Samsun’a Çıkışı ve Anadolu’daki Durum, Amasya Genelgesi, Ulusal Kongreler, Mebusan Meclisinin Açılışı, TBMM’nin Kuruluşu ve İç İsyanlar, Teşkilat-ı Esasi Kanunu, Düzenli Ordunun Kuruluşu, I. İnönü, II. İnönü, Kütahya-Eskişehir, Sakarya Meydan Muharebesi ve Büyük Taarruz, Kurtuluş Savaşı sırasındaki antlaşmalar, Lozan Antlaşması, Saltanatın Kaldırılması.

AIITOL101ATATURK'S PRINCIPLES HISTORY OF REVOLUTION-I (2   0   2)

Concepts, definitions, defining the course method and sources, industrial revolution and the French revolution, disintegration of the ottoman empire (XIX. century), Tanzimat and Islahat (reform) edict, I. and II. Meşrutiyet (constitutional Monarchy), Libya and Balkan Wars, I. World War, Mondros ceasefire agreement, Wilson principles, Paris conference, M. Kemal going to Samsun and the condition in Anatolia, Amasya notice, National Congress, opening of mebusan Assembly, establishment of Turkish Grand National assembly and interior rebellions, the Teşkilat_ı Esasi Law, establishment of the systematic army, I. İnönü, II. İnönü, Kütahya_Eskişehir, Sakarya Battles and the Grand attack, Agreements during the Independent War¸ Lozan agreement, removal of sultanate.

TDOL103 TÜRK DİLİ-I (2   0   2)

Dilin tanımı, özellikleri, dil-ulus-dil-düşünce ve dil-kültür ilişkisi. Yeryüzündeki diller.Türk dilinin bu diller arasındaki yeri ve tarihsel gelişimi. Atatürk'ün dil devrimi, anlayışı, çalışmaları. Türkçede sesler. Türk dilinin ses özellikleri ses olayları. Yazım kuralları ve uygulaması. Noktalama işaretleri ve uygulaması. Sözcük bilgisi. Türkçenin söz varlığı. 

TDOL103 TURKISH LANGUAGE-I (2   0   2)

Definition of language, its characteristics, relations between language-nation / language-thought and language-culture. Language in the world; the place and importance of Turkish among them and its historical development. Ataturk’s language revolution, concept and works. Sounds in Turkish. Phonology of Turkish. Spelling rules and application. Punctuation rules and application. Vocabulary. Productiveness of Turkish.

YDOL105 YABANCI DİL-I (2   0   2)

Belirteçler; ön hal edatlar; yer, zaman, hareket; tekil ve çoğul isimler: Sayılabilir ve sayılamayan isimler; zamanlar: geniş zaman, şimdiki zaman, geçmiş zaman yapılar; kipler: will, sholud, sholud not, must, must not, can; karşılaştırmalı yapılar; adıllar: Kişi adılları, iyelik adılları; sıfatlar; olumlu cümle, olumsuz cümle soru cümleleri; bağlaçlar: ve, fakat, çünkü.

YDOL105 FOREIGN LANGUAGE-I (2   0   2)

Adverbs, prepositions: place,time, verbs and actions, singular and plural nouns, countable and uncountable nouns, tenses; simple present, continuous, past tenses; will, sholud, should not, must, must not, can; pronouns, adjectives, positive, negative and question sentences; conjunctions: and, but, because.

ISG101 MATEMATİK ( 2   0   3 )

Temel kavramlar, bölme bölünebilme, ebob-ekok,rasyonel sayılar, üslü sayılar, köklü sayılar, çarpanlara ayırma, oran orantı, basit eşitsizlikler, mutlak değer, birinci derece denklemler, sayı-kesir-yaş-yüzde problemleri.

ISG101 BASİC MATH (2   0   3 )

Basic concepts, division-divisibility,ebob-ekok, rational numbers, radical numbers, factorization, rate-ratio, expenentiol numbers, simple inequalities, absolute value, equations, number of problems, fraction problems, age problems, percent problems.

ISG103 GENEL KİMYA (2   0   3)

Madde ve kimya ilişkisi ile kimyasal kanun ve kavramları, formül ve denklemlerle ilgili hesaplamaları, madde ve malzemenin yapısını ve yapısında meydana gelen değişimleri öğretmektir.

ISG 103 GENERAL CHEMISTRY (2 0 3)

It is taught the structure and structure of matter and material , chemical and chemical relations, chemical laws and concepts, calculations related to formulas and equations.

ISG107 MAKİNE VE TEÇHİZATTA İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ (2   0   4)

Makina tanımı ve sınıflandırılması, enerji makina ve tesisatları, üretim yöntemleri ve takım tezgahları, malzeme bilgisi, makine elemanları ve otomasyon hakkında bilgi verilmektedir.

ISG 107 OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY IN MACHINERY AND EQUIPMENT (2 0 4)

Student is informed about machine definition and classification, energy machines and installations, production methods and machine tools, material information, machine elements and automation.

ISG107 İŞ HUKUKU (2   0   4)

İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Yorumlanması ve Uygulanması, İş Sağlığı ve Güvenliği ile İlgili Diğer Mevzuatlar, İSG Kurumları, İş Müfettişlerinin Niteliği , Sayısı ve Denetim Sıklığı, İSG Kurulları ve Görevleri, Hukuki Yönden İşverenin Sorumluluğu, İşverenin İdari SorumluluğMu – İşi Durdurma – İşyeri Kapatma, İşverenin Cezai Sorumluluğu, Yasal Yaptırımlar, Sağlıklı Çalışma Hakkı, Koruma ve Önleme Politikaları, İSG Politikaları, İSG Tüzüğü, Güvenlik ve Sağlık İşaretleri, İş Kazalarının Hukuku.

ISG 107 INTRODUCTION TO LAW (2 0 4)

Information is provided about Occupational Health and Safety Law Interpretation and Implementation, OHSAS Institutions, OHS Committees and Duties, Legal Responsibility of the Employer, Legal Responsibility of the Employer, Employer's Administrative Responsibility - Stop Business - Closing the Workplace, Employer's Criminal Responsibility, Legal Sanctions, Healthy Work, Protection and Prevention Policies, , OSH Regulations, Safety and Health Signs, Law of Work Accidents.

ISG109 İLK YARDIM (4   0   4)

Vücudun Tanımı, Önemli İşlevleri ve İlk Yardım Tarifi, İlk Yardım Aşamaları, Uygun Acil Tıbbi Sistemin Belirlenmesi ve Tatbik Edilmesi.

ISG 109 FIRST AID (4 0 4)

Information is given about Definition of the body, it’s important functions and First Aid Instructions, First Aid Stages, Identification and Application of Appropriate Emergency Medical System.

ISG111 TEMEL BİLGİSAYAR TEKNOLOJİLERİ KULLANIMI (2  0 2)

Bilgisayarın donanım yapısını öğrenme,Windows işletim sisteminde temel işlevleri yapabilme, ofis programlarını temel düzeyde kullanabilme, internet işlemlerini kullanabilme, ofis programlarını temel düzeyde kullanabilme, elektronik hesaplama araçlarını, sunu yapma ve web tasarımı gibi internet işlemlerini yapabilme.

ISG 111 BASIC COMPUTER TECHNOLOGY USAGE (2 0 2)

It is given some subjects using electronic calculation tools, presentation and web design, to be able to do internet operations such as learning hardware structure of computer, doing basic functions in Windows operating system, using office programs at basic level, using internet operations, using office programs at basic level.

ISG113 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KAVRAM, KURAM VE GELİŞİMİ (4  0  4)

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliğinin dünyadaki ve ülkemizdeki tarihsel gelişimi ve bugünkü iş sağlığı ve güvenliğiuygulama ilkeleri hakkında bilgi sahibi olmak ve iş sağlığı ve güvenliği uygulama ilkelerini öğretmek.

113 INTRODUCTION TO OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY (4 0 4)

To give the necessary knowledge and skill to all individuals regardless of the profession that applies to the individual in all fields in Occupational Health and Safety.

 

 

II. YARIYIL

AITOL102 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ-II (2   0   2)

Milli Mücadele döneminde meydana gelen siyasi olaylar

AITOL102 ATATURK'S PRINCIPLES HISTORY OF REVOLUTION-II (2   0   2)

Political events that occurred during the National Struggle

TDOL104 TÜRK DİLİ-II (2   0   2)

Sözcük ve anlamı, anlamları yönünden sözcükler, sözcüklerin gerçek, yan ve mecaz anlamları, deyimler, ikilemeler, terimler. Dil yanlışları (sözcüğün yapısı ve anlamıyla ilgili yanlışlar). Anlatım bozuklukları. Yazılı anlatım türleri [ Olay yazıları (öykü, roman örnekleri), Düşünce yazıları (makale, deneme, fıkra örnekleri), Duygu yazıları (şiir örnekleri).] Tebliğ, tutanak, rapor örnekleri. Dilekçe, iş mektubu ve özgeçmiş örnekleri. Sözlü anlatım türleri; tartışma, seminer, panel, münazara…

TDOL104 TURKISH LANGUAGE-II (2   0   2)

Word and its meaning, words according to their meanings, different meanings of words, idioms, repetitions, terms. Language errors (about structure and meaning of a word). Ambiguities. Written expression types: [Narratives (novels, stories…), Opinion texts (articles, essays…), Poetry

YDOL106 YABANCI DİL-II (2   0   2)

Belirteçler; ön hal edatlar; yer, zaman, hareket; tekil ve çoğul isimler: Sayılabilir ve sayılamayan isimler; zamanlar: geniş zaman, şimdiki zaman, geçmiş zaman yapılar; kipler: will, sholud, sholud not, must, must not, can; karşılaştırmalı yapılar; adıllar: Kişi adılları, iyelik adılları; sıfatlar; olumlu cümle, olumsuz cümle soru cümleleri; bağlaçlar: ve, fakat, çünkü.

YDOL106 FOREIGN LANGUAGE – II (2   0   2)

Adverbs, prepositions: place,time, verbs and actions, singular and plural nouns, countable and uncountable nouns, tenses; simple present, continuous, past tenses; will, sholud, should not, must, must not, can; pronouns, adjectives, positive, negative and question sentences; conjunctions: and, but, because.

ISG108 BAKIM VE ONARIM İŞLERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ (4   0   4)

Bakım ve onarım işlerinde ortaya çıkabilecek  riskler ve bu riskler karşısında alınması gereken önlemler konusunda bilgilendirmektir.

ISG 108 OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY IN MAINTENANCE AND REPAIR WORKS (4 0 4)

It is given about the risks that may arise in maintenance and repair work and the precautions to be taken against these risks.

ISG110 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ MEVZUATI (4   0   4)

İş güvenliği mevzuatı, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili 6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği kanunu, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili yönetmelikler ve bunların iş hayatındaki uygulanmaları temel alınmaktadır.

ISG 110 OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY LEGISLATION (4 0 4)

It is given about Occupational safety and health legislation, law No. 6331 on occupational health and safety, occupational health and safety regulations and their implementation in business.

ISG112 KİMYASAL RİSK ETMENLERİ (4   0   4)

Kimyasal madde tanımı ,sınıflandırılması ve tehlikelere karşı gereken güvenlik tedbirlerinin alınması amaçlanmaktadır.

112 CHEMICAL RISK FACTORS (4 0 4)

It is intended to identify chemical substances, to classify them and to take necessary security measures against the hazards.

ISG114 TOZLA MÜCADELEDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ (2   0   2)

İş yerlerinde tozdan kaynaklı ortaya çıkabilecek risklerin önlenebilmesi amacıyla iş sağlığı ve güvenliği yönünden tozla mücadele etmek ve bu işlerde çalışanların tozun etkilerinden korunmalarını sağlamak için alınması gerekli tedbirleri öğretmektir.

ISG 114 IN OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY IN COMBATING POWDER (2 0 2)

It is to teach the necessary precautions to be taken in order to prevent the risks that might arise from dust in the work place, to combat the dust in terms of occupational health and safety and to protect the workers from the effects of the dust in these works.

ISG116 YETİŞKİN EĞİTİMİ, İŞ YERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİM METODLARI VE İLETİŞİM OLUŞTURMA (2   0   2)

Yetişkin eğitimi, işyerlerinde sağlık ve güvenlik eğitim metodlarını ve bu eğitimler sırasında gerekli olan iletişim becerilerinin oluşturulmasının sağlanmasıdır.

ISG 116 ADULT EDUCATION, HEALTH AND SAFETY AT WORK TRAINING METHODS FOR CREATING AND COMMUNICATION (2 0 2)

It is the provision of health and safety training methods at workplaces and the creation of communication skills necessary during these training and adult education.

ISG118 BASINÇLI KAPLARLA ÇALIŞMALARDA İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ( 2   0   2)

Basınçlı kaplarla ilgili mevzuat, sınıflandırma, oluşturduğu tehlikeler ve korunma tedbirlerinin nasıl alınacağının öğretilmesidir.

ISG 118 OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY IN PRESSURIZED CONTAINERS (2 0 2)

The teaching of how to take preventive measures and the legislation on pressure vessels, the classification, the hazards they create.

ISG120 BİYOLOJİK RİSK ETMENLERİ (4   0   4)

Çalışma ortamında risk etmeni olarak karşılaşılan bakteriler, virüsler, mantarlar, parazitler ve özellikleri, biyolojik etmenlerden korunma yöntemleri ve ilgili mevzuatların öğretilmesidir.

ISG 120 BIOLOGICAL RISK FACTORS (4 0 4)

The teaching of bacteria, viruses, fungi, parasites and their characteristics, methods of protection from biological agents and related legislation, which are risk ethnicians in working environment.

ISG122 ÇALIŞMA PSİKOLOJİSİ (2   0   2)

Çalışan kişilerin ruh halleri, bireylerin işine uyumlaştırılması , işin bireye uyarlanması , bireyin fiziksel ve psikolojik yapısına göre şekillendirilmesi süreçlerini içermektedir.

ISG122 WORKING PSYCHOLOGY (2 0 2)

The mental states of the working people include the harmonization of the individuals to the work, the application of the individual to the work, the shaping of the individual according to the physical and psychological structure.

 

III. YARIYIL

 

ISG201 RİSK YÖNETİMİ VE RİSK DEĞERLENDİRME METODOLOJİSİ 1 (4  0  4)

İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili düzenlemeleri öğrencilere aktarmak ve kazaları en aza indirmek için alınması gereken önlemleri belirtmektir. Risk haritası, ön tehlike analizi, iş güvenlik analizi, olursa ne olur analizi, birincil risk analizi, risk değerlendirme karar matrisi, tehlike ve işletebilme çalışması metodolojisi, hata analizi ağacı, güvenlik denetimi, olay ağacı analizi, neden ve sonuç analizi.

ISG 201 RISK MANAGEMENT AND RISK ASSESSMENT METHODOLOGY (4 0 4)

It is to convey the regulations concerning occupational health and safety to the students and  accidents is to specify the measures to be taken to minimize. It includes risk map, preliminary hazard analysis, job security analysis, case analysis, primary risk analysis, risk assessment decision matrix, hazard and operational methodology, error analysis tree, security audit, event tree analysis, cause and effect analysis.

ISG203 FİZİKSEL RİSK ETMENLERİ (4   0  4)

İş yerindeki sağlığa zararlı fiziksel risk etmenleri; basınç değişimi, gürültü, aydınlatma, radyasyon, titreşim, termal konfor hakkında bilgilendirilmesidir.

ISG 203 PHYSICAL RISK FACTORS (4 0 4)

To give about Physical risk factors that are harmful to health in the workplace; Pressure change, noise, lighting, radiation, vibration, thermal comfort.

ISG205 ERGONOMİ (2  0  2)

Ergonominin tanımı ve önemi, iş verimliliği ve ergonomi, çalışma ortamı ve fiziksel koşullar, yüklenme ve zorlanma, çalışma ve dinleme süreleri, iş gerilimi, çalışma enerjisi ve işlerin enerji gereksinimleri, iş güvenliği ve ergonomini, meslek hastalıkları ve ergonomini. iş etüdü ve ergonomi, kalite kontrol ve ergonomi, çalışma yerlerinin ergonomik tasarımı, işyerlerinde ergonomik inceleme.

ISG 205 ERGONOMICS (2 0 2)

To give about definition and importance of ergonomics, work efficiency and ergonomics, working environment and physical conditions, loading and compulsory, working and listening periods, work tension, working energy and work energy requirements, job security and ergonomics, occupational diseases and ergonomics. Business Etudes and Ergonomics, Quality Control and Ergonomics, Ergonomic Design of Workplaces, Ergonomic Investigation in Workplaces.

ISG207 ACİL DURUM YÖNETİMİ VE YANGINDAN KORUMA (4  0  4)

Acil durumun tanımı, acil durum planı, acil durum kontrol merkezi eğitimi, acil durum ekipleri eğitimi, acil durum örgütlenmesi, kontrol merkezi, olay ana koordinatörü, olay yerel koordinatörü, acil durum ekipleri, gündüz acil durum, gece acil durum, acil durum uygulamaları.Yangın tanımı ve nedenleri, yangından korunma hakkında yönetmelik, görev yetki ve sorumluluk.

ISG 207 EMERGENCY MANAGEMENT AND FIRE PROTECTION (4 0 4)

It is informed about emergency description, emergency plan, emergency control center training, emergency team training, emergency organization, control center, event master coordinator, event local coordinator, emergency teams, daytime emergency, night emergency, emergency situations. Definition and reasons of fire, regulation on fire protection, duty authority and responsibility.

ISG209 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMLERİ (4  0  4)

İşçi sağlığı ve iş güvenliği alanın yaygın olarak kullanılan işçi sağlığı ve iş güvenliği yönetim sistemi belgelendirme standartları hakkında bilgi edinmelerini sağlamaktır.

ISG209 OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY MANAGEMENT SYSTEMS     (4 0 4)

It is to ensure that health and occupational safety management system, which are widely used in occupational health and safety, should be informed about certification standards.

ISG211 SAĞLIK GÖZETİMİ, İŞ KAZASI VE MESLEK HASTALIKLARI ( 4  0  4 )

Çalışanların sağlığının korunması ve geliştirilmesi amacıyla mesleki etkilenmeleri önlemeye yönelik yapılan tıbbi muayene ve tetkikleri ile bağışıklamayı, tüm çalışmaların kayıt altına alınmasını, değerlendirilmesini ve bildirimini de içeren sağlığı koruyucu tüm çalışmalar, ilkyardım, acil tedavi, rehabilitasyon ve sağlığı geliştirme bu kavramların öğretilmesi. Emniyetsiz durum ve hareketler, kaza sebep teorileri, iş kazası modelleri, , iş kazasını oluşturan faktörler, kaza oluşumunu açıklayan özel yaklaşımlar, kaza soruşturma ve raporlama, güvenlik performansı, kaza maliyeti hesaplama modeli, iş kazalarının sosyo-ekonomik boyutu. Bütün mesleklerde çalışanların bedensel, ruhsal ve sosyal yönden iyilik hallerini sürdürme, daha üst düzeylere çıkarma ve meslek hastalıkları, iş kazaları, iş ile ilgili hastalıklardan koruma çalışmalarıdır.

ISG 211 HEALTH SURVEILLANCE, ACCIDENTS at WORK and OCCUPATIONAL DISEASES (4 0 4)

Teaching of these concepts including medical examinations and examinations to prevent occupational influences for the protection and improvement of the health of employees, immunization and all health-care work, first aid, emergency treatment, rehabilitation and health promotion including registration, evaluation and notification of all studies.

ISG213 İŞ HİJYENİ (2   0   2)

Hijyen tanımı, ürün hijyeni, iş hijyeni ve amaçları, endüstriyel hijyenin konuları,mevzuatta iş hijyeni,iş hijyeni programı adımları, ortam hijyeni, iş hijyeni ile ilgili mevzuat çalışmalarıdır.

ISG 213 WORK HYGIENE (2 0 2)

Definition of hygiene is product hygiene, business hygiene and aims, industrial hygiene topics, work hygiene in legislation, work hygiene program steps, environment hygiene, work hygiene legislation studies.

ISG215 TAŞIMA VE DEPOLAMADA İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ (4   0   3)

Taşımacılık ve depolama ana faaliyetleri üzerinden lojistiğin önemini anlatmak ve iş sağlığı ve güvenliği açısından kritik noktaları ortaya koymaktır. Bu noktalarda tehlikeyi düşürmek için alınabilecek yaklaşımları ortaya koymaktır.

ISG 215 OCCUPATIOANAL HEALTH and SAFETY in TRANSPORT and STORAGE

To explain the importance of logistics through the main activities of transport and storage and to put critical points in terms of occupational health and safety. It is to put forward the approaches that can be taken to reduce the danger in these points.

ISG217 YAPI İŞLERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ (4   0   3)

Yapı işlerinde alınacak güvenlik tedbirleri, kazı işlerinde alınacak güvenlik tedbirleri, yapı iskelelerinde ve merdivenlerinde alınacak güvenlik tedbirleri, betonarme kalıbı yapımı ve sökümünde alınacak güvenlik tedbirleri, merdivenlerde alınacak güvenlik tedbirleri, yıkım işlerinde alınacak güvenlik tedbirleri, Yapı işlerinde kullanılan makina ve teçhizatta alınacak güvenlik tedbirleri, açık ve kapalı alanlarda iş sağlığı ve güvenliği kuralları çalışmalarıdır.

ISG 217 OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY IN CONSTRUCTION WORKS (4 0 3)

Safety measures to be taken in building works, safety measures to be taken in excavation works, security measures to be taken in building scaffoldings and stairs, security measures to be taken in the construction and dismantling of reinforced concrete molds, security measures to be taken in stairs, security measures to be taken in demolition works.

IV. YARIYIL

ISG202 RİSK YÖNETİMİ VE RİSK DEĞERLENDİRME METODOLOJİSİ 2 (4  0  4)

İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili düzenlemeleri öğrencilere aktarmak ve kazaları en aza indirmek için alınması gereken önlemleri belirtmektir. Risk haritası, ön tehlike analizi, iş güvenlik analizi, olursa ne olur analizi, birincil risk analizi, risk değerlendirme karar matrisi, tehlike ve işletebilme çalışması metodolojisi, hata analizi ağacı, güvenlik denetimi, olay ağacı analizi, neden ve sonuç analizi.

ISG 202 RISK MANAGEMENT AND RISK EVALUATION METHODOLOGY (4 0 4)

It is to convey the regulations concerning occupational health and safety to the students and  accidents is to specify the measures to be taken to minimize. It includes risk map, preliminary hazard analysis, job security analysis, case analysis, primary risk analysis, risk assessment decision matrix, hazard and operational methodology, error analysis tree, security audit, event tree analysis, cause and effect analysis.

ISG204 BİNA YÖNETİM SİSTEMLERİ (2   0   2)

Kapalı devre kamera kontrol sistemi, geçiş kontrol sistemi, yangın algılama ve ihbar sistemi,soygun alarm sistemi ,asansör,aydınlatma ve bina içi haberleşme tesisatları hakkında çalışmaların yapılması.

ISG 204 BUILDING MANAGEMENT SYSTEMS (2 0 2)

It includes work on closed circuit camera control system, access control system, fire detection and notification system, robbery alarm system, elevator, lighting and indoor communication installations.

ISG206 MADEN İŞLERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ (4   0   4)

Sondajla maden çıkarılan işlerin yapıldığı işyerleri ile yeraltı ve yerüstü maden işlerinin yapıldığı işyerlerinde çalışanların sağlık ve güvenliğinin korunması için uyulması gerekli asgari şartların yerine getirilmesi.

ISG 206 OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY IN MINE WORKS (4 0 4)

The minimum requirements for the protection of the health and safety of workers in workplaces where drilling mining operations are made and underground and surface mining operations are fulfilled.

ISG208 ELEKTRİKLE ÇALIŞMALARDA İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ (4   0   4)

İşyerinde elektrikle çalışmalarda tehlikeler ve bu tehlikelerden korunma yolları hakkında bilgilerin verilmesi.

ISG 208 OCCUPATIOANAL HEALTH and SAFETY IN ELECTRICAL WORK        (4 0 4)

Giving information about the hazards and ways of protection from these hazards working with electricity in the workplace.

ISG210 PSİKOSOSYAL RİSK ETMENLERİ (4   0   4)

İşyerindeki sağlığı ve güvenliği olumsuz etkileyen psikososyal risk etmenleri hakkında bilgi sahibi olmalarını ve bu etmenlere karşı alınması gereken iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini tartışmalarını sağlamaktır.

ISG 210 PSYCHOSOCIAL RISK FACTORS (4 0 4)

Giving information about the psychosocial risk factors that negatively affect the health and safety of the workplace, and to discuss the occupational health and safety measures that should be taken against these factors.

ISG212 SUNUM TEKNİKLERİ (2   0   2)

Öğrencilerin iletişimde güzel konuşma sanatı ve sunum olgularının kapsamlı şekilde tekrarlaması, etkili konuşma ve sunum konusunda bilinçlenmesi amaçlanmıştır.

ISG 212 PRESENTATION TECHNIQUES (2 0 2)

It is aimed that the students will be able to make a good conversation about presentation and presentation in a comprehensive way.

ISG214 YARATICILIK VE GİRİŞİMCİLİK (4   0   2)

Sürekli değişimin ve rekabetin egemen olduğu günümüz dünyasında bireylerin, karşılaştığı sorunlara yaratıcı çözüm yolları bulabilmeleri için yaratıcı düşünmeleri gerekmekte olduğunu, girişimcilik için en temel 3 faktör olan yetenek, cesaret ve bilgi gerçeğinin anlaşılmasının sağlanması amaçlanmaktadır.

ISG 214 CREATIVITY AND ENTREPRENEURSHIP (4 0 2)

It is aimed to ensure that in today's world, where constant change and competition dominate, individuals need creative thinking to find creative solutions to the problems they face, and to understand the three most fundamental factors for entrepreneurship: talent, courage and knowledge.

ISG216 ÇALIŞMA İLKELERİ VE ETİK (2   0   2)

İş sağlığı ve güvenliği uygulamalarında etik kavramı ve uluslararası etik kuralları hakkında bilgilendirilmesi.

ISG 216 WORKING PRINCIPLES AND ETHICS (2 0 2)

To be informed about ethical concept and international ethical rules in occupational health and safety applications.

ISG218 İŞ EKİPMANLARININ TASARIMI VE KULLANIMINDA İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ (2   0   2)

İşyerinde iş ekipmanlarının kullanımı ile ilgili sağlık ve güvenlik yönünden uyulması gerekli asgari şartların yerine getirilmesi.

ISG 218 OCCUPATIOANAL HEALTH AND SAFETY IN DESIGN AND USAGE OF WORK EQUIPMENT (2 0 2)

Compliance with health and safety related to the use of work equipment at work towards the fulfillment of the minimum requirements.

ISG220 ÖNLEME, KORUMA POLİTİKALARI VE KİŞİSEL KORUYUCU DONANIM KULLANIMI (2   0   2)

İşyerlerinde iş kazaları ve meslek hastalıklarını önlemek ve çalışanların sağlıklı ve güvenli bir ortamda çalışmalarını sağlamak için yapılacak çalışmaların yanı sıra uygun kişsel koruyucu donanım kullanımının kazandırılması çalışmalarıdır.

ISG 220 PREVENTION, PROTECTION POLICIES AND PERSONAL PROTECTIVE EQUIPMENT USAGE (2 0 2)

These subjects are work to prevent work accidents and occupational diseases at workplaces and work to ensure that employees work in a healthy and safe environment, as well as the use of appropriate personal protective equipment.

ISG222 ÇEVRESEL ETKİ VE KORUNMA POLİTİKALARI ( 2 0 2)

Çevreye olabilecek olumlu ve olumsuz etkilerinin belirlenmesinde, olumsuz yöndeki etkilerin önlenmesi ya da çevreye zarar vermeyecek ölçüde en aza indirilmesi için alınacak önlemlerin, seçilen yer ile teknoloji alternatiflerinin belirlenerek değerlendirilmesi, izlenmesi ve kontrolünde sürdürülmesi hedeflenen çalışmalardır.

ISG 222 ENVIRONMENTAL IMPACT AND PROTECTION POLICIES ( 2 0 2)

It is the aimed studies to determine the positive and negative effects that may exist to the environment and to prevent the effects in the negative direction or to take measures to reduce the minimum wastage which will not harm the environment by determining and evaluating the selected place and technology alternatives.