KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ

TOSYA MESLEK YÜKSEK OKULU

SAĞLIK BAKIM HİZMETLERİ BÖLÜMÜ

EVDE HASTA BAKIMI PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

 

1.SINIF GÜZ YARIYILI

EHB117 ANATOMİ

Anatomiye giriş, Tıbbi terminolojiye giriş, Kemikler, Eklemler ve Kaslar hakkında Genel Bilgiler, Hareket sistemi, Solunum Sistemi, Dolaşım Sistemi, Sindirim Sistemi, Üriner Sistem, Genital Sistem, Sinir Sistemi, Endokrin Sistemi, Sinir Sistemi, Duyu organları, Sistemlerde bakıma yönelik anatomik bakış açısı.

AIT155 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ-I

Kavramlar, tanımlar, ders yöntemleri ve kaynakların tanımı, Sanayi Devrimi ve Fransız Devrimi, Osmanlı Devleti’nin Dağılışı (XIX. Yüzyıl), Tanzimat ve Islahat Fermanı, I. ve II. Meşrutiyet, Trablusgarp ve Balkan Savaşları, I. Dünya Savaşı, Mondros Ateşkes Antlaşması, Wilson İlkeleri, Paris Konferansı, M. Kemal’in Samsun’a Çıkışı ve Anadolu’daki Durum, Amasya Genelgesi, Ulusal Kongreler, Mebusan Meclisinin Açılışı, TBMM’nin Kuruluşu ve İç İsyanlar, Teşkilat-ı Esasi Kanunu, Düzenli Ordunun Kuruluşu, I. İnönü, II. İnönü, Kütahya-Eskişehir, Sakarya Meydan Muharebesi ve Büyük Taarruz, Kurtuluş Savaşı sırasındaki antlaşmalar, Lozan Antlaşması, Saltanatın Kaldırılması.

EHB113 BESLENME EĞİTİMİ

Beslenmeye ilişkin kavramların bilgisi, sağlığın korunmasında beslenmenin rolü, protein, karbonhidrat ve yağlar, vitamin ve mineraller, gebelikte ve laktasyonda beslenme, anne sütü ve önemi, 0-1 yaş beslenme, geçiş diyetleri, enfeksiyon hastalıklarında beslenme, gastrointestinal hastalıklarda beslenme, böbrek hastalıklarında beslenme, kalp hastalıklarında beslenme, diyabette beslenme, anemide beslenme, beslenmeye bağlı kanser, yanıklarda beslenme, beslenmeye ilişkin sağlık eğitimi, Evde bakımda beslenme

EHB109 BİYOKİMYA 

Biyokimyaya giriş, klinik biyokimya, karbonhidratlar, proteinler, enzimler, vitaminler, mineraller, nükleik asitler ve hormonların temel özellikleri, biyolojik önemleri ve metabolizmaları, biyokimyasal testler ve klinik anlamları.

EHB119 FİZYOLOJİ 

Fizyolojide temel kavram ve terimler Hücrenin görevleri Solunum mekaniği Kanda oksijen ve karbondioksitin taşınması ve fonksiyonları Kalbin fonksiyonları Kan ve lenf dolaşımı Kan ve sıvı- elektrolitler Santral sinir sistemi Periferik sistemi Endokrin sistem Boşaltım sistemi Sindirim sistemi Duyu fizyolojisi

EHB121 HASTA BAKIM İLKE VE UYGULAMALARI-I 

Mesleki temel kavramlar; bakım süreci; eğitim ve öğrenme; hasta kabulü, taburculuk ve yatak yapımı; enfeksiyon kontrolü, asepsi, aseptik tekniklere uygun bakım kuralları, asepsi için gerekli malzeme, araç gereç kullanımı; sıvı elektrolit dengesi ve dengesizlikleri, parenteral sıvı uygulaması ve izlemi; özbakım gereksinimi değerlendirilmesi, uygulanmasındaki eksikliklerin tesbiti ve doğru uygulanması; yaşam bulguları, bulguların değerlendirilmesi, bulguları etkileyen durumlar, yaşam bulgularının tesbiti ve takibi; hareket, vücut mekanikleri ve doğru kurallarla hasta bakımında vücut mekaniklerine uygun kurallar ve bu kurallarla hastanın hareket ettirilmesi - mobilizasyon; soğuk ve sıcak uygulamalar, bu uygulamaların gerekli olduğu durumların değerlendirilmesi, uygulamalarda dikkat edilmesi gerekenler; Uyku, uyku hijyeni ile ilgili uygulamalar.

EHB111 KİŞİLERARASI İLİŞKİLER

Dersin tanımı ve amacı. Kişilik ve kişilik ile ilgili kuramlar. İletişim. İletişimin amacı. İletişimin öğeleri ve teknikleri. Kişilar arası ilişkiler. Yöntem ve teknikler. Kişiler arası ilişkileri etkileyen temel faktörler. Öfkeli hasta ile ilişkiler. Kültür şoku yaşayan hasta ile ilişkiler. Anksiyete, stres, kriz yaşayan hastalarla ilişkiler. Beden imajı bozulan hastalarla ilişkiler. Ağrı çeken hastalarla ilişkiler. Yalnızlık ve umutsuzluk içindeki hastalarla ilişkiler. Ölümü yaklaşan hastalarla ilişkiler. Empati. Empati teknikleri. Farkındalık.

EHB115 SAĞLIK KAYIT SİSTEMLERİ 

Sağlık Kayıt Formları, Sağlık Kayıtın Tanımı, Veri Toplama Teknikleri ve Araçları, Elektornik Sağlık Kayıt Araçları, Epidemiyolojide Veri Kaynakları ve Anket Yöntemi, Hastalıkları Sınıflandırma ve Kodlama Sistemleri, Office Uygulamaları, Excel Uygulamaları, Power Point Uygulamaları.

TDL155 TÜRK DİLİ-I 

Dilin tanımı, özellikleri, dil-ulus-dil-düşünce ve dil-kültür ilişkisi. Yeryüzündeki diller.Türk dilinin bu diller arasındaki yeri ve tarihsel gelişimi. Atatürk'ün dil devrimi, anlayışı, çalışmaları. Türkçede sesler. Türk dilinin ses özellikleri ses olayları. Yazım kuralları ve uygulaması. Noktalama işaretleri ve uygulaması. Sözcük bilgisi. Türkçenin söz varlığı.

YDL155 YABANCI DİL-I 

Belirteçler; ön hal edatlar; yer, zaman, hareket; tekil ve çoğul isimler: Sayılabilir ve sayılamayan isimler; zamanlar: geniş zaman, şimdiki zaman, geçmiş zaman yapılar; kipler: will, sholud, sholud not, must, must not, can; karşılaştırmalı yapılar; adıllar: Kişi adılları, iyelik adılları; sıfatlar; olumlu cümle, olumsuz cümle soru cümleleri; bağlaçlar: ve, fakat, çünkü.

 

1.SINIF BAHAR YARIYILI

AIT166 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ-II 

Milli Mücadele döneminde meydana gelen siyasi olaylar

EHB112 ENFEKSİYON HASTALIKLARI VE MİKROBİYOLOJİ 

Enfeksiyon hastalıklara ilişkin kavramlar, epidemiyolojiye giriş,bulaşıcı hastalıklardan korunma, izolasyon ve geliştiğinde uygulanacak hasta bakımına yönelik bilgi ve beceriler, enfeksiyon hastalıkları oluşum zinciri ve verilerin toplanması, enfeksiyon hastalıklarının kontrolü, belirtileri ve bakımı, aşılar ve serumlar, hava yolu ile bulaşan hastalıklar ve özellikleri, su ve besinle bulaşan hastalıklar, vektörlerle bulaşan hastalıklar ve cinsel yolla bulaşan hastalıklar, bildirimi zorunlu hastalıklar, mikrobiyolojiye giriş, mikroskoplar, mikrobiyolojide kullanılan diğer araç ve gereçler, bakterilerin yapı ve fizyolojileri, genetiği ve antimikrobik maddeler mikroorganizmaların üretildiği ortamlar, boyaların ve boyama yöntemlerin tanıtılması, çevre mikrobiyolojisi, normal floralar, örnek alma teknikleri, sterilizasyon ve dezenfeksiyon, kemoterapotikler, immünoloji, bağışıklık organları, bağışık yanıt şekilleri, immünglobulinler(antikorlar), aşılar ve serumlar, mikrobiyolojik tanı yöntemleri, mikrobiyolojik tanıda deri testleri, enterik bakteriler, gram negatif enterik dışı bakteriler gram pozitif çomakçıklar, insanlarda hastalık oluşturan diğer bakteriler, hastane infeksiyonları ,genel viroloji ve insanlarda hastalık yapan DNA ve RNA virusları insanlarda hastalık yapan parazitler, insanlarda hastalık yapan mantarlar, bildirimi zorunlu hastalıklar bildirimleri ve bakımları.

EHB110 EVDE BAKIM HİZMETLERİ 

Evde bakım Kavramı, Evde bakımda sağlık personelinin yeri ve önemi, Dünya’da de evde bakım hizmetleri, Türkiye'de evde bakım hizmetleri, Hastane hizmetleri ile evde bakım hizmetlerinin organizasyonu ve koordinasyonu, Evde Bakım Yönetmeliği ve Yönergesi.

EHB108 FARMAKOLOJİ 

Farmakolojiye giriş, ilaçların farmasötik şekilleri, ilaçların uygulama yolları, ilaçların etki mekanizmaları, ilaçların farmakokineği (emilim, dağılım, metabolizma, itrah) , ilaçların etkisini değiştiren faktörler, ilaçlar arasındaki etkileşmeler, ilaçların yan etkileri, ilaç zehirlenmeleri ve tedavisi, sıvı-elektrolit ve asid baz dengesi bozukluklarının tedavisinde kullanılan ilaçlar, vitaminler, solunum sistemini etkileyen ilaçlar (astım ilaçları, antitussif ve ekspektoranlar) , GİS farmakolojisi (laksatif-purgatifler, antiemetikler, antidiyareikler, ülser ilaçları) , KVS farmakolojisi (hipertansiyon, kalp yetmezliği ve angina tedavisinde kullanılan ilaçlar) , kemoterapötikler, antiseptik ve dezenfektanlar, ektoparazit ilaçlar, endokrin sistem farmakolojisi (seks hormonları, antidiyabetikler ve antitiroid ilaçlar) , analjezik ilaçlar, ilaç bağımlılıkları.

EHB114 HASTA BAKIM İLKE VE UYGULAMALARI II 

İlaç uygulamaları (SC - İM - İD - İV - PO - Göz - Kulak - Rektal- Vaginal - Deri - Diğer), İlaç uygulamalarda izlem (Uygulama); Sağlık öyküsü ve fiziksel muayene; Solunum sisteminin değerlendirilmesi, etkisiz solunum örüntülerinde gerekli uygulamalar (nazal – maske ile oksijen uygulaması, spirometre, aspirasyon, nebulizatör, inhaler ilaç uygulaması, solunum egzersizleri, pozisyonları, vb.); Sindirim sisteminin değerlendirilmesi, beslenme şekilleri, hastalıklara veya çeşitli durumlara göre beslenme, nazogastirik sonda bakımı, stoma bakımı, lavman çeşitleri ve uygulamaları, kolostomi bakımı, dışkı inkontinansı, total parenteral beslenmede bakım ve diğer sindirim sisteminde bakım; Ölüm ve Ölümü yaklaşan hastanın bakımı; Üriner Sistem değerlendirilmesi, idrar inkontinansı ve bakım, foley veya kondom kateter uygulaması - bakımı, retansiyon ve üriner sisteme yönelik diğer uygulamalar, perine bakımı ve uygulamaları; Yaşlılık süreci, yaşlanmada değişimler ve yaşlı bireyde bakım, Yara bakımı ve uygulamaları (yara bakımı, basınç ülserleri, vb); Cerrahi bakım (preop, postop,vb).

EHB102 PSİKİYATRİ 

Psikiyatri kuramları, felsefesi, ilkeleri, standartları ve rollerine ilişkin bilgi ve bakış açısının sağlıklı ve hasta bireylerin gereksinimlerini karşılamaya yönelik yürütülecek uygulama, eğitim ve araştırma faaliyetlerinde kullanımına ilişkin teorik bilgi aktarımını içerir. Ruhsal anamnez almayı, Anksiyetik bozukluklarıi panik bozuklukları, duygudurum bozuklukları, depresyonu, şizofrenik bozuklukları, somatoform bozuklukları, dürtü kontrol bozukluklarını, kişilik bozukluklarını, deliryum ve demansı, madde kullanım bozukluklarını içerir.

TDL166 TÜRK DİLİ-II 

Sözcük ve anlamı, anlamları yönünden sözcükler, sözcüklerin gerçek, yan ve mecaz anlamları, deyimler, ikilemeler, terimler. Dil yanlışları (sözcüğün yapısı ve anlamıyla ilgili yanlışlar). Anlatım bozuklukları. Yazılı anlatım türleri [ Olay yazıları (öykü, roman örnekleri), Düşünce yazıları (makale, deneme, fıkra örnekleri), Duygu yazıları (şiir örnekleri).] Tebliğ, tutanak, rapor örnekleri. Dilekçe, iş mektubu ve özgeçmiş örnekleri. Sözlü anlatım türleri; tartışma, seminer, panel, münazara…

YDL166 YABANCI DİL-II 

Belirteçler; ön hal edatlar; yer, zaman, hareket; tekil ve çoğul isimler: Sayılabilir ve sayılamayan isimler; zamanlar: geniş zaman, şimdiki zaman, geçmiş zaman yapılar; kipler: will, sholud, sholud not, must, must not, can; karşılaştırmalı yapılar; adıllar: Kişi adılları, iyelik adılları; sıfatlar; olumlu cümle, olumsuz cümle soru cümleleri; bağlaçlar: ve, fakat, çünkü.

 

2.SINIF GÜZ YARIYILI

EHB207 DAVRANIŞ BİLİMLERİ 

Öğrenciler; insan davranışının kökleri ve gelişimi ile rol modelleri (hasta, hekim, aile vb) hakkında bilgi edinir, klinik uygulamalarında insan sağlığını biyopsikososyal bütünlük içinde değerlendirme yeterliliği kazanırlar.

EHB217 HASTA BAKIM İLKE VE UYGULAMALARI III 

Solunum sistemi cerrahi ve dahili hastalıkları ve bakımı, Kalp ve dolaşım sistemi cerrahi ve dahili hastalıkları ve bakımı, Hematolojik sistem cerrahi ve dahili hastalıkları ve bakımı, Endokrin sistem cerrahi ve dahili hastalıkları ve bakımı, meme hastalıkları ve bakımı, Sindirim sistemi cerrahi ve dahili hastalıkları ve bakımı, Üriner sitem cerrahi ve dahili hastalıkları ve bakımı, Kas iskelet sistemi cerrahi ve dahili hastalıkları ve bakımı, Dermatolojik ve duyu sistemleri cerrahi ve dahili hastalıkları ve bakımı, Sinir sistemi cerrahi ve dahili hastalıkları ve bakımı.

EHB213 İLK YARDIM 

İlk yardımın temel uygulamaları, birinci ve ikinci değerlendirme, temel yaşam desteği, Solunum yolu tıkanıklığında ilk yardım, kanamalar ve şok, travmalar, yara ve yara çeşitleri, bölgesel yaralanmalarda, baş ve omurga kırıklarında ilk yardım, üst ekstremite kırık, çıkık ve burkulmalarında ilk yardım, kırık, çıkık ve burkulmalarında ilk yardım, Acil bakım gerektiren hastalıklarda ilk yardım, zehirlenmeler, sıcak çarpması, yanık ve donmalar yabancı cisim kaçmalarında ilk yardım, acil taşıma teknikleri, acil bakım, evde kaza ve yaralanmalarda acil yardım, doğal afetlerde ilk yardım, adli durumlarda ilk yardım, sivil savunma ve sivil savunma gerektirecek durumlarda yaklaşım.

EHB205 MESLEKİ İNGİLİZCE 

Tıbbi Terminoloji, hasta diyalogları. Belirteçler; ön hal edatlar; yer, zaman, hareket; tekil ve çoğul isimler: Sayılabilir ve sayılamayan isimler; zamanlar: geniş zaman, şimdiki zaman, geçmiş zaman yapılar; kipler: will, sholud, sholud not, must, must not, can; karşılaştırmalı yapılar; adıllar: Kişi adılları, iyelik adılları; sıfatlar; olumlu cümle, olumsuz cümle soru cümleleri; bağlaçlar: ve, fakat, çünkü.

EHB211 SAĞLIK ARAŞTIRMALARI 

Bilim nedir, bilim tarihçesi, araştırma nedir, araştırma problemini konusunu  belirleme, araştırma konusunu belirlemede kullanılan kaynaklar, literatür tarama, araştırma amacı, değişken nedir, araştırmada sınırlılıklar, araştırma tasarımları, örneklem ve örnekleme türleri, olasılıklı örnekleme yöntemleri, olasılıksız örnekleme yöntemleri,veri toplama yöntemleri ve araçları, verilerin analizi ve yorumlanması, araştırma raporunu yazma ve yayınlama

EHB209 SAĞLIK YÖNETİMİ 

Yönetim süreçleri, durum saptama, öncelik belirleme, karar, planlama, örgütleme, yürütme, iletişim, yöneltme, koordinasyon, denetim-değerlendirme, swot analizi, sağlık yönetimi, sağlık işletmeleri, sağlık hizmetlerinin örgütlenmesi ve tarihçesi, hastane yönetimi, yöneticide aranan nitelikler, sağlık personelinde yazışmalar ve kayıtlar.

 

2.SINIF BAHAR YARIYILI

EHB204 FİZİKSEL REHABİLİTASYON 

Fizyoterapi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon kavramları, özürlülük, engellilik kavramları. Hasta sorgulanması, fonksiyonel değerlendirme, muayene, postür analizi, normal eklem hareketlerinin değerlendirilmesi.

EBH214 GİRİŞİMCİLİK 

Girişimcilik Kavramı, Çeşitleri ve Girişimcilikte Etik, Girişimciliğin Ekonomik, Toplumsal ve Kültürel Temelleri, İş Modeli, Girişimciliğin Süreçleri ve İş Fikri, Girişimcilikte tasarım, İşletme Çeşitleri, Franchising ve İşletme Satın Alma, Girişimin Sonlanması: Tasfiye, İflas ve Birleşme.

EHB222 HASTA BAKIM İLKE VE UYGULAMALARI IV 

Kadın Sağlığının önemi, Dünyada ve Türkiye’deki durumun bakım yönünden incelenmesi; Üreme Sisteminin Anatomisi, Üreme Sisteminin Fizyolojisi, Gebeliğin Fizyolojisi, Gebelikte Annenin Fizyolojisi; Aile Planlaması ve İnfertilitede Evde Hasta Bakımı ve İzlemi; Üreme Organlarının Yapısal Ve Fonksiyonel Bozuklukları ve Evde Bakım; Üreme Sistemi Enfeksiyonları ve Evde Bakım; Doğum Öncesi Bakım, Gebelikte Beslenme, Fetal Sağlığın Değerlendirilmesi ve izlem/yönlendirilme, Riskli Gebelikler ve Evde Bakım Yaklaşımı; Doğum Eylemi ve Doğum Eyleminde Evde Bakım; Doğum Sonu Döneme Uyum, Değerlendirme, Lohusalık ve Evde Bakım; Klimakterium ve Evde bakım; Jinekolojij muayene, tıbbi / cerrahi tedavi ve tetkiklerde bakım ve yönlendirme. Üreme Sistemi Kanserlerinde Evde Bakım; Çocuk sağlığı sorunları ve çözüm önerileri, Büyüme ve gelişme, Kronik ve yaşamı tehdit edici hastalığı olan çocuk, Çocuklarda beslenme ve beslenme sorunu olan çocuk, Çocukluk çağında sık görülen kazalar ve zehirlenmeler, Çocuklarda sıvı elektrolit ve asit baz dengesi ve dengesizlikleri, Çocuklarda ilaç uygulama yöntemleri, Fiziksel defekti olan yenidoğan, Solunum sistem sorunu olan çocuk, Nörolojik sistem sorunu olan çocuk, Üriner sistem sorunu olan çocuk, Endokrin sistem sorunu olan çocuk, Hematolojik sorunu olan çocuk, Çocukluk çağı kanserleri, Genetik ve metabolizma sorunu olan çocuk, Çocuklarda deri hastalıkları, Çocukluk çağı ruhsal sorunlar, Tüm bu Çocuk sağlığı ve hastalıklarında evde bakım.

EHB212 MESLEK ETİĞİ 

Etik kavramsal giriş, etiğin önemi ve etiğin tarihsel gelişimi. Meslek ve iş kavramları, meslekleşme. İnsan, hasta, kadın, gebe, çocuk, yenidoğan ve fetüs hakları. Aydınlatılmış onam, mahremiyet, bilgilerin gizliliği. Malpraktis. Genetik araştırmalar ve etik boyutu. Jinekoloji ve obstetrik uygulamalar ve etik boyutu. Yardımcı üreme teknikleri ve etik boyutu. Organ nakli, ötenazi ve etik boyutu, Kontrasepsiyon, abortus ve etik boyutu. AIDS/HIV. v.b bulaşıcı hastalıklar ve etik boyutu. Hasta iletişiminin etik boyutu. İlaç alıskanlıklarının tıbbi deontolojideki yeri. Psikiyatri ve etik sorunlar. Onkoloji hastalarında etik. Yaşlı hasta bakımı ve terminal dönem hastalarına hemşirelik bakımı ve etik çerçevede değerlendirilmesi.

EHB216 SAĞLIK EĞİTİMİ 

Sağlık eğitimine giriş, Eğitim  Öğretim –Öğretme, Öğrenme  için uygun ortam oluşturma, Sağlık Eğitimi,  Sağlık eğitimi ilkeleri, Sağlık eğitiminde hedefler, Yer ve zamana göre sağlık eğitimi, Sağlık eğitiminde etik, Eğitim yöntemleri, Birey eğitim yöntemleri, Küçük grup eğitim yöntemleri, kitle eğitim yöntemleri, Eğitim Araçları, Plan program geliştirme, Etkili sunum teknikleri, Andragoji ve pedegoji.

EHB206 SOSYAL REHABİLİTASYON 

Sosyal Rehabilitasyon tanımı ve kapsamı, yatağa bağımlı hastalarda sosyal rehabilitasyon, yatağa bağımlı hastanın sosyal yaşamını sürdürmede özgüvenini korumasını sağlama, yatağa bağımlı hastaya günlük yaşam becerileri kazandırma, hobi ve boş zamanlarını değerlendirme aktiviteleri, Vaka sunumu

EHB220 SOSYAL SORUMLULUK PROJESİ 

Yaşlılar haftası etkinlikleri, Down sendromu farkındalık çalışmaları, Dünya tüberküloz günü etkinlikleri, Kanser haftası etkinlikleri, Otizm farkındalık projeleri, Sağlık Günü etkinlikleri, Parkinsona yönelik farkındalık çalışmaları, Engelliler haftası etkinlikleri.