KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ

TOSYA MESLEK YÜKSEK OKULU

TASARIM BÖLÜMÜ

ENDÜSTRİ ÜRÜNLERİ TASARIMI PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

 

1.SINIF GÜZ YARIYILI


AIT155-Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-I

İnkılap ve Benzeri Kavramların açıklanması, Osmanlı Devletinin Gerileme Sebepleri, 19. Yüzyılda Osmanlı Devleti’nin Siyasi Durumu ve Parçalanışı, Tanzimat Dönemi, Meşrutiyet Dönemi, Trablusgarp ve I.-II. Balkan Savaşları, I. Dünya Savasının Sebep ve Sonuçları, Mustafa Kemal Pasa, Erzurum-Sivas Kongreleri, Misak-ı Milli ve Türkiye Büyük Millet Meclisinin Açılması

TDL155-Türk Dili-I

Dilin Tanımı, özellikleri, dil-ulus, dil-düşünce ve dil-kültür ilişkisi. Yeryüzündeki diller ve Türkçenin Dünya Dilleri Arasındaki Yeri. Türk dilinin tarihsel gelişimi. Atatürk’ün dil devrimi, dil anlayışı, dil çalışmaları. Türk dilinin ses özellikleri, ses olayları. Yazım kuralları ve uygulaması. Noktalama işaretleri. Sözcük bilgisi, kök-ek ve gövde, yapım ekleri, çekim ekleri, sözcük türetme yolları. Türkiye Türkçesine Yabancı Dillerden Geçen Ögeler

EUT101-Mesleki Matematik-I

Aritmetik ve cebirsel işlemleri yapabilme. Bir gerçel sayının üssünü, kökünü hesaplayabilme. Köklü, kesirli denklemler ve ikinci dereceye dönüşebilen denklemlerin çözümü. Gerçek ve kompleks sayılar, polinomlar, ikinci dereceden bir bilinmeyenli denklemler. İkinci derece denklemlerde kök katsayı bağıntıları ve eşitsizliklerin çözümü. Denklem ve eşitsizlikleri çözebilme. Trigonometrik oranlar kullanabilme. Kompleks sayıları kavrayabilme. Determinant ve Lineer denklemlerin çözümü,  Düzlemde doğru denklemi, Vektörler, Logaritma.

YDL157-Yabancı Dil-I 

Kendini ve arkadaşlarını tanıtma, selamlaşma, iyelik sıfatları, sayılar, isim ve sayıları heceleme, İngilizce Alfabe. İsim ve sayıları yazma. Nesnelerin yerlerini sorma ve cevap verme. Tanımlıklar(a,an,the,) Evet hayır soruları. Where soru zamiri ve 'To Be' ile kurulan sorular,-s ile biten çoğul sözcüklerin telaffuzu. Yer edatları, nesnelerin yerleri hakkında dinleme ve yazma çalışmaları, "Where are you from?" Şehirler ve ülkeler hakkında konuşma, “To Be” fiili ,olumlu ve olumsuz cümleler, Evet-Hayır soruları ve kısa cevaplar. Wh- soruları ,Kişiler hakkında dinleme ve yazma çalışmaları, Kişilik ve dış görünüş hakkında sıfatlar. Giysiler ve renkler hakkında sorular sorma ve cevap verme. Hava ve mevsimler hakkında konuşma, İyelik sıfatları ve iyelik zamirleri, Giysiler ve renkler hakkında dinleme ve yazma çalışmaları. "but" ve "and" bağlaçları. Şimdiki Zaman. Zamanı sorma ve söyleme, Zaman ifadeleri. Şimdiki Zamanda Wh- soruları, "so" bağlacı, Zaman ve eylemler hakkında dinleme ve yazma çalışmaları, Günlük rutin işleri tanımlama, Aile üyeleri hakkında konuşma, Geniş Zaman. Zaman ifadeleri, Üçüncü tekil şahıs -s telaffuzu. Günlük aktiviteler hakkında yazma ve dinleme çalışmaları, Zamanlar.

EUT103-Bilgi ve İletişim Teknolojileri

Bilgisayar mimarisi.  Anakart, islemci, monitör, klavye, RAM, ROM, sabit disk, yazıcı, seri-paralel port, usb. CD-ROM, ses kartı, flopy, yazılım kavramı ve türleri; programlama dilleri; işletim sistemleri. Windows ve Linux işletim sisteminde temel işlevleri yapabilme. Ofis programlarını temel düzeyde kullanabilme. Program yükleme, güncelleme, silme. Teknik yazı yazabilme ve grafik çizdirebilme. Ofis cihazlarını kullanabilme ve bunlar arasında biçim dönüşümü yapabilme. Tarayıcı, belgegeçer, ağ kamerası vb. kullanarak fotoğraf, belge vb. gibi biçim yaratabilme. Modemleri, yazıcıları, ethernet ve SSCI kartlarını, ses kartlarını ve TV kartlarını tanıyabilme. Bilgisayarın tüm donanımlarını birleştirerek yeni bir bilgisayar oluşturabilme. Bilgisayar ağları ve iletişimi Veri tabanı olusturma. E-mail adresi olusturma, mail gönderme ve alma

EUT111-Temel Tasarım-I

Tasarımın temel kavramlarının tanıtımı. Tasarım öğeleri. Tasarım sorunları ile başa çıkmak için zihinsel el becerilerini geliştirici alıştırmalar. Yaratıcılık kavramı üzerine çalışmalar. Tasarım kavramı çerçevesinde Endüstriyel Tasarımın tanımlanması ve mesleki bilgilerin verilmesi. Endüstriyel Tasarımda süreç kavramına giriş. Ürün-Kullanıcı ilişkisinin sorgulanması. Tasarımda ülkelerin tarihsel-sosyal ve teknolojik gelişimlerinin irdelenmesi. Nokta, çizgi, boşluk, doluluk, renk, ışık, gölge gibi tasarımın temel ilkelerini ve yöntemlerini kullanmak. tekrar, ritm, kontrast, denge ve devamlılık gibi görsel kavramlar

EUT107-Tasarım Kültürü-I

Tasarım kavramı. Bilim, felsefe, Teknik, Sanat ve Tasarım. Tasarım olarak müzik, kent ve mimarlık. Modern sanat akımları ve endüstri ürünleri tasarımı ile ilişkisi. Endüstri ürünleri tasarımında yaratıcılık ve tasarım yönünden yararlanılan gözlem, inceleme, araştırma, belirleme, tarama, seçme. Amaçlara yönelik sistematik ve biçimsel niteliklerdeki yöntemler. Tasarım olarak endüstri ürünü.

EUT3-Teknolojinin Bilimsel İlkeleri

Eğitimine uyum sağlayabilmesi için temel fizik kavramlarını tanıyabilme. Ölçme ve fiziksel büyüklükler. Malzemenin özellikleri, Kinematik. Dinamik. Denge. İş, enerji ve güç. İtme ve momentum. Akışkanlar.

EUT105-Teknik Resim

Teknik çizimde kavramlar, kullanılan araç ve gereçler. Teknik resimde; çizgi çeşitleri, norm yazı ve çeşitleri, Çokgen çizimleri. Eşlenik dik izdüşüm ve eşlenik dik izdüşümde objenin kavranması, kesit ve türleri, kesit ve görünüşün elde edilmesi, paralel dik izdüşümde oran ve paralelliğin değişmeyeceği ilkesinden yararlanarak arakesit bulunması, teknik çizim paftası ve düzenlemesi, yazı, çizgi, tarama, boyutlandırma ve işaretleme standartları, eşlenik dik izdüşümde gölge, plan ve cephe anlatımında gölge kullanımı. Auto CAD de çizim ve ölçeklendirme. Bilgisayar ortamında iz düşüm çizimleri.

EUT109-Kalite Güvence ve Standartları

Kalite Kontrolünün Tanımı ve Önemi, İstatistiki Kalite Kontrol Kavramları ve Yöntemleri, Kalite standartları (TS, İSO, DIN, ASTM vb.), Standardizasyonun yararları, Kalite güvencesi (emniyeti), Kalite organizasyonu, Kalite sisteminin iç denetimi, Toplam kalite yönetimi, Malzeme kontrolü, Malzeme kontrol yöntemleri, Üretimde ara kontroller, Hata giderme işlemleri, Üretimde son kontroller, Kaliteyi değerlendirme, Hataların sınıflandırılması, Hata yüzde hesaplamaları, Kaliteyi artırma.

1.SINIF BAHAR YARIYILI


AIT166-Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-II

Kuva-yı Milliye ve Cepheler (Adana, Antep, Maraş, Urfa), Düzenli Ordunun kurulması ve Batı Cephesi, Sakarya Savası ve Sonuçları, Başkomutanlık Meydan Muharebesi ve Sonuçları, Mudanya Mütarekesi ve Lozan Konferansı, Saltanat’ın kaldırılması, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin kurulusu, Türk Tarih Kurumu ve Türk Dil Kurumunun Kurulması, Atatürk İlkeleri, Türkiye'de Laik Devletin Oluşum Süreci, Türkiye'de Demokrasinin Gelişimi, Türk Çağdaşlaşmasının Dinamikleri, Ermeni ve Kıbrıs Sorunu işlenir

TDL166-Türk Dili-II

Cümle Bilgisi, Kelime Grupları, Cümle ve Cümleyi Meydana Getiren Unsurlar, Cümle Türleri, Cümle Çözümlemeleri, Cümle inceleme Örnekleri, Kompozisyon, Anlatım Biçimleri, Yaratıcı, Kurgusal Yazılar, Düşünce ve Bilgi Aktaran Yazılar, Dilekçe, Resmi Yazılar (Tutanak, Bildiri, Rapor, İş Mektupları, Öz Geçmiş), Dil Yanlışları (Yazım ve Noktalama işareti Yanlışları, Anlatım Bozuklukları, Sese Dayalı Yanlışlar).

EUT102-Mesleki Matematik-II

Diziler, seriler, kuvvet serileri. Kutupsal koordinatlar, R3'de vektörler, eğriler, doğrular ve düzlemler. Lineer denklem sistemleri ve matrisler. Matrisler ve determinantlar. Limit ve limit alma işlemleri. Limit ve süreklilik. Türev kavramı, türev alma kuralları. Türevin geometrik anlamı ve teğet denklemi. Türev yardımıyla Maksimum ve minimum problemlerinin çözümü. İntegral ve belirli integral. İntegral alma teknikleri ve belirsiz integral. İntegral yardımıyla alan ve hacim hesapları 

YDL168-Yabancı Dil-II

Kelime yapıları, sıfatlar,öntakılar,özetleme. Tarama ,ana fikir ve kelime yapıları ,bağlaçlar. Sebep ve sonuç ilişkisi kelime yapıları. Zıt anlamlı kelimeler iki kelimeden oluşan fiiller bileşik kelimeler. Kelime yapıları öntakılar ,bağlaçlar ve özetleme. Edilgen cümleler. Okuma, yazma ve dinleme becerilerini geliştirme.

EUT112-Temel Tasarım-II

Algılama ve kavramaya ilişkin etken ve yöntemler. Çağdaş tüm çizgisel iletişim anlatım tekniklerini ve ilgili standartlar. Grafik anlatım dilindeki ortak kabullerin oluşması, grafik düşünme ve düşünceyi uygulanabilir nitelikte çizgisel somutlaştırma becerileri kazandırma.  eskiz ve 3 boyutlu eskiz çalışmalarının önemi. Oluklu mukavva kullanarak ambalaj tasarımı. Renk Teorisi, sıcak-soğuk renkler, zıt renkler, ton-değer.

EUT108-Tasarım Kültürü-II

Endüstri ürünleri tasarımında yaratıcılık. Yararlanılan gözlem, inceleme, araştırma, belirleme, tarama, seçme ve amaçlara yönelik sistematik ve biçimsel niteliklerdeki yöntemler. Endüstri ürünü olarak eşya. Eşyanın sosyal varoluşu, insan-eşya ilişkisi. Eşya kültürü çerçevesinde ürün tasarımı yaklaşımlar.

EUT106-Malzeme Bilimine Giriş

Malzemeler ve nitelikleri: İç yapı ve amaca uygun doğru malzeme seçiminde etkilerini gösteren örnekler, Malzemenin mekanik özellikleri. Malzemede kuvvet etkileri, sertlik ve aşınma, ısı etkisi ve ısısal genleşme, ısı geçirimi, su emme ve geçirimlilik,  mekanik etkiler,  fizikokimyasal etkiler. Endüstri ürünleri tasarımında kullanılan malzemelerin nitelikleri, bu niteliklerin tasarıma etkileri; Cam; Ahşap; Metaller; Seramikler; Plastikler; Koruyucular ve Boyalar; Kompozit malzemeler; ileri teknoloji üretim yöntemleri ile smart ve nano-teknolojik malzemeler Endüstri tasarımında kullanılan diğer malzemeler; kullanım ve şekillendirme olanakları ve performansları. 

EUT114-Tasarı Geometri

Tasarım geometri yöntemleri, izdüşüm düzlemleri, nokta ve doğru izdüşümleri, düzlem izdüşümleri, Diedr düzlemi, Epür düzlemi, alın, yatay ve profil izdüşüm düzlemleri. Eğik doğruların gerçek uzunluklarını bulma. Cisim izdüşümleri, geometrik parçaların izdüşüm ve açılımları,  kesik ve kesişen geometrik parçaların izdüşümleri ve arakesit eğrileri. Cisimlerin açınımları.

EUT104-Pazarlama ve Ürün Geliştirme Teknikleri

Pazarlama kavramı, pazarlama sistemleri, Pazar ve Pazar Bölümleme kavramları, tüketici pazarları, pazarlama işlevlerinin sınıflandırılması, değişim ve dağıtım işlevleri, ürün planlama ve geliştirme, markalama ve ambalajlama. Fiyat, dağıtım, tutundurma. Pazar ve tren yönetimi.

EUT110-İş Güvenliği ve İşçi Sağlıgı

İş güvenliği nedir, işçi sağlığı nasıl sağlanır. İş yerinde uyulması gereken kurallar. Çalışırken alınması geren önlemler nelerdir. Bu vb. bilgilerin verildiği derstir.

2.SINIF GÜZ YARIYILI

EUT201-Bilgisayar Destekli Tasarım-I 

Bir CAD programı kullanarak, doğru çizimi. Çember ve yay çizimi. Elips, çokgen çizimleri. Tarama. Katman tanımlama. Büyültme, küçültme, ölçek, aynalama. 2B’ lu teknik resim çizim uygulamaları. 3B’ lu modellemeye giriş. Güncel CAD programlarının tanıtımı. Ölçülendirme. Örnek uygulamalar. Kopyalama, taşıma, silme, matris ve desen formatta kopyalama gibi kolay çizim yöntemleri. 2B’lu teknik resimlerin bilgisayarda çizilip çıktılarının alınması için gerekli komutlar. 3B’lu modelleme yöntemleri. Tel kafes modelleme, Sınır Temsili modelleme. Yapısal katı geometri yöntemi ile katı modelleme. Katı elemanlar. Eleman ekleme, çıkarma, arakesit alma yöntemleri ile katı model oluşturma. 

EUT205-Endüstriyel Ürün Tasarımı-I

Endüstri tasarımına giriş, Endüstri tasarımı metodolojisine giriş,  Teknik, sanatsal, sosyolojik kavramsal çalışmaları birleştirmeye giriş. Mevcut ürünlerin inceleme ve değerlendirmelerinin yapılması. Tasarım elemanlarını tanıtıcı çalışmalar.  İşlev analizi, ürün analizi.

EUT211-Paket Programlar-I

Bir  fotoğraf işleme programı olan iki boyutlu Photoshop programının temel kurallarının anlatımı ve farklı programlardan görüntülerin  photoshopta işlenmesi uygulamalarının yapılması Photoshop ile üç boyutlu programlarda çizilmiş endüstriyel ürün projelerinin sunumunda kullanmak, photoshop yardımı ile proje sunum ve hazırlığında fayda sağlamak. Photoshop’ ta üç boyutlu uygulamalar.

EUT203-Üretim Teknikleri-I

Döküm: kum kalıba döküm, kokil kalıba döküm, basınçlı döküm, hassas döküm, alçı ve seramik kalıba döküm yöntemiyle üretilecek parçaların tasarımı. Toz metalürjisi. Plastik şekil verme: Sıcak şekil verme.  Plastik şekil verme: Soğuk şekil verme. Dövme Haddeleme Ekstrüzyon Çekme. Kaynak: kaynak yöntemleri, kaynak edilebilirlik. Elektrik ark kaynağı. Koruyucu gaz kaynağı. Özel kaynak yöntemleri. Lehimleme. Yüzey işlemleri

EUT215-Fikri Sınai Haklar 

Profesyonel tasarım sürecinin işleyişi, Tasarım ve Proje Yönetimi bilgilerinin uygulanması, Teklif ve sözleşme hazırlanması. Fikri mülkiyet kavramı, fikir ve sanat eserleri hukuku, patent hukuku, marka hukuku, tasarım hukuku. Yasalar, yönetmelikler, müşteri ve telif hakları, Bireysel veya ekip halinde tasarım proje ve uygulama süreçlerinin, yasal ve sosyal koşullar dahilinde yürütülmesi konularında yeterlilikler.

EUT215-Hızlı Prototipleme

Prototip üretiminde farklı formatların ve yöntemlerin tanıtımı,  Model, prototip ve Mock-Up gibi uygulama teknik ve olanaklarının tanıtılması Birikinti Kaynaştırma Modellemesi, 3B Yazıcılar, Stereolithography, Lazer Yoğunlaştırması gibi Prototip üretimi uygulamaları, İleri düzey 3B sayısal tasarım programlarının tanıtımı ve karşılaştırılması, 3D Studio Max, programlarında kullanılan modelleme teknikleri, Tasarımlarım dönüşüm formatları

EUT219-Yeni Ürün Geliştirme-I

Endüstri yoluyla çok sayıda üretilecek ürünlerin, farklı etkenler altında değişim ve gelişimini değerlendirme yeteneğinin kazandırılması. Araştırma-geliştirme, bilgi ve eğitim yoluyla özgün  ve yeni tasarımların gerçekleştirilmesinin sağlanması

EUT209-Proje Yönetimi

Proje nasıl yazılır, teklif çağrısına çıkan projeler nasıl takip edilir. Proje hazırlama aşamaları nelerdir, hazırlanan proje nasıl takip edilir. Projenin yazmanın faydaları ve topluma olan katkısı nedir. Genel olarak proje nasıl yönetilir sorularının cevapları aranır.

EUT221-Sosyal Sorumluluk Projesi

Öğrencilere sosyal sorumluluk hakkında bilgi verirlir. Neden bu projelerde olunması gerektiği hakkında bilgi verirlir. Projelerin aile, toplum ve ülke için yararları anlatılır. Toplu halde işler yapılarak kişinin sosyal yönden gelişmesine katkı sağlanır. Fiziki imkanları yetersiz kişilerle daha iyi ilişkiler kurularak kişilerin topluma kazanılması sağlanır.

2.SINIF BAHAR YARIYILI


EUT202-Bilgisayar Destekli Tasarım-II

Maya, Rhino ve Lightwave, Cinema 4D, Solid Works gibi farklı 3B sayısal tasarım,  çalışma ilkeleri, temel ve gelişmiş modelleme, model aktarımları, Vray, Brazil, Maxwell Renderer uygulamaları ve animasyon yaratma.

EUT206-Endüstriyel Ürün Tasarımı-II

Temel nesne tasarımı problemi çözümü, Temel sistem, bir kaç parçadan oluşan nesne, Üç boyutlu form geliştirme, Temel model yapımı, Malzeme kullanımı, Bir kaç basit nesnenin birarada oluşturacağı sistemin form ve yapısının, boyut ve denge gibi etmenler gözönünde bulundurularak planlanması Teknik, sosyal, estetik, karma nesnelerin tasarımı ve incelenmesi. Proje önerilerinin ve ilgili sunuş çizimlerinin hazırlanması, Proje çizim uygulamaları ve maketle gösterimi.

EUT212-Paket Programlar-II

Corel Draw uygulamaları. Değişik disiplinlerden gelen ve Bilgisayar Grafiği, 3B Canlandırma ve Modelleme. Uygun programlar kullanarak farklı nesneler, makine parçaları, 3B sanat çalışmaları  ve sanal çevreler geliştirme. Animasyonlar ve efektler yapmak. Tasarımların prototipleri ve ölçekli modelleri 3B yazıcıda üretme.

EUT204-Üretim Teknikleri-II

Talaşlı imalat, boyut ve geometrik toleranslar, yüzey prüzlülüğü. Takımlar. Tornalama. Frezeleme. Planyalama, Vargelleme. Taşlama. Delik delme broşlama. Kesme. Hassas işleme yöntemleri. Plastik şekil verme: Sıcak şekil verme. soğuk şekil verme. dövme. haddeleme. ekstrüzyon. çekme. saç işleme yöntemleri.

EUT210-Ürün Semantiği

Semiyotik kavramlara giriş. Ürün semantiği. Tasarımda anlam yaratma. Üç boyutlu tasarımda görsel dil oluşturma. Ürün semantiği bilgisinin ve kullanma becerisinin kazandırılması.  Semantik analiz

EUT214-Tasarım Yönetimi

Tasarım yönetimi kavramının temelleri ve kapsamı. Yenilik, Ar-Ge kavramları ve Tasarım ile ilişkisi. Tasarım fonksiyonun işletmelere entegrasyonu. Biçimbilimsel bakış açıları. Stil, styling, trend ve akımların kavramsal arka planı ve ürünleri ve yorumlaması Firma felsefesi, stratejisi, politikası ve kimliğini yansıtan ürün kimlikleri oluşturma, ürünlerin görsel kimliklerinin sürekliliğini sağlama ve tasarımcının özdil yaratma ideallerinin denenmesi amacıyla “Sözde Tasarım Eğilimi” (Pseudo-Trend) uygulamaları yaparak trend setting, trend tasarımı.

EUT208-Ergonomi

Kullanıcı ve ürün arasındaki ilişki. İnsan makine ilişkisi. Kullanışlı nesne çalışmaları. Ürün güvenliği.  İnsan vücudu, farkları, fiziksel kapasiteleri. Algı, araç-gereç tasarımı içerisinde anatomi, antropometri ve tasarım. İnsan merkezli tasarım. . İnsan vücut ölçüleri ile günlük hayatta kullandığı objelerin uyumunun belirtilmesi Özel gruplar (yaşlılar, engelliler) için tasarım ölçütleri

EUT220-Yeni Ürün Geliştirme-II

Endüstri yoluyla çok sayıda üretilecek ürünlerin, farklı etkenler altında değişim ve gelişimini değerlendirme yeteneğinin kazandırılması. Araştırma-geliştirme, bilgi ve eğitim yoluyla özgün  ve yeni tasarımların gerçekleştirilmesinin sağlanması.

EUT218-Girişimcilik

Bu ders,  girişimcilik teorisi ve küçük ve orta boy işletmelere yönelik işletme fonksiyonlarının değerlendirilmesini içermektedir. Temel konular; girişimcilik süreci, girişimci özellikleri, fırsatların belirlenme süreci ve işletme modelinden oluşmaktadır. Ders süresince ayrıca güncel girişimci örnekleri incelenecektir