KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ

TOSYA MESLEK YÜKSEK OKULU

DIŞ TİCARET VE PAZARLAMA BÖLÜMÜ

DIŞ TİCARET PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

 

 

1.SINIF GÜZ DÖNEMİ

AIT155 – ATATÜRK İLKELERİ İNKILAP TARİHİ-I

Osmanlı İmparatorluğunun Yıkılısını Ve Türk İnkılâbını Hazırlayan Sebeplere Toplu Bakış; Osmanlı İmparatorluğunun Parçalanması; Mondros Ateşkes Antlaşması; İşgaller Karsısında Memleketin Durumu Ve Mustafa Kemal Paşa’nın Samsun’a Çıkısı; Milli Mücadele İçin İlk Adım; Kongreler Yolu İle Teşkilatlanma; Kuvay-I Milliye Ve Misak-I Milli; Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin Açılması; Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin İstiklal Savaşı’nın Yönetimini Ele Alması; Sakarya Zaferine Kadar Milli Mücadele; Sakarya Savası Ve Büyük Taarruz; Mudanya’dan Lozan’a, Eğitim Ve Kültür Alanında Milli Mücadele; Sosyal Ve İktisadi Alanda Milli Mücadele.

TDL155 – TÜRK DİLİ-I

Dil Ve Özellikleri; Sosyal Bir Kurum Olan Dilin, Milletle, Kültürle, Düşünce İle İlişkisi; Dünya Dillerinin Sınıflandırılması Ve Bu Diller Arasında Türkçe’nin Yeri Ve Önemi; Konuşma Dili, Yazı Dili Ve Türk Yazı Dilinin Tarihi Gelişme Dönemleri; Türkçe’nin Bugünkü Durumu Ve Yayılma Alanları, Türkçe De Sesler Ve Ses Hadiseleri; Hece Bilgisi, İmla Kuralları Ve Noktalama İşaretleri.

YDL155 – YABANCI DİL-I

İngilizce Tanışma Yapıları, Meslekler, İstek Ve Rica Cümleleri, Yer Tarifleri, Saat Ve Zaman Kavramları, İşaret Zamirleri, Sevdiğimiz Ve Sevmediğimiz Şeyleri İfade Etme, Sayılabilen Ve Sayılamayan İsimler, Fiiller, Emir Cümleleri, İyelik Sıfatları, Zamirler, İsimler, Zamanlar.

DT101 – TEMEL HUKUK

Hukuk, Hukuk Sistemleri, Hukukun Kaynakları, Türk Hukuk Sistemi, Türk Yargı Sistemi Ve Dava Türleri, Hukuki İşlemler Ve İlişkiler, Hak Ve Hak Çeşitleri, Kişilik Kavramı, Kişilerin Sınıflandırılması, Miras Hukuku, Eşya Hukuku, Borçlar Hukuku, Sözleşme Ve Sözleşme Türleri, Ticaret Hukuku, Medeni Hukuk, Temel Hak Ve Özgürlükler, Anayasa Hukuku.

DT103 – MİKRO EKONOMİ

Mikro İktisadi Kavramlar, Talep Ve Arzın Belirleyicileri, Talep Ve Arz Eğrilerinin Elde Edilmesi, Talep Ve Arzdaki Değişmeler, Piyasa Dengesi Ve Dengenin Değişmesi, Talep Ve Arz Esneklikleri; Esnekliğin Belirleyicileri, Tüketici Tercihleri Ve Seçimleri; Faydanın Ölçülmesi, Tüketici Dengesi Ve Dengedeki Değişmeler, Kısa Ve Uzun Dönemde Üretim Süreci Ve Her İki Dönemde Karı Maksimize Eden Firma Davranışı, Kısa Dönem Maliyetler Ve Uzun Dönem Maliyetler Ve Üretim Kararları, Mal Piyasaları: Tam Rekabet Piyasası, Monopol Piyasası Ve Monopolcü Rekabet Piyasaları, Oligopol Ve Oyun Teorisi, Faktör Piyasalarına Giriş, Genel Denge Ve Etkinlik.        

DT105 – İLETİŞİM

İletişimin Temel Öğeleri, İletişim Engelleri, Sözel İletişim, Sözsüz İletişim, Yazılı İletişim, Dilekçe, Mülakat, CV Hazırlama, Etkili İletişim, İletişimde Görsel Araçlar, İş Yaşamı Ve İletişim, İnsan Kaynakları Ve İletişim.

DT109 – BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİSİ

Teknoloji Bilgisi, Bilgisayarın Bileşenleri, Yazılım Ve Donanım, Bilgisayar Sistemleri, Paket Programlar, Microsoft Ofis Programları: Word, Excel, Powerpoint, Veri Tabanı Geliştirmek, Web Sayfası Kullanımı, Yazılım Dillerini Öğrenme, İnternet Teknolojisini Öğrenme.

DT111 – DIŞ TİCARET İŞLEMLERİ-I

Dış Ticarette Temel Kavramlar, Klasik Dış Ticaret Teorileri, Klasik Dış Ticaret Teorileri, Alternatif Dış Ticaret Teorileri, Dış Ticaret Politikasının Amaçları, Dış Ticaret Politikasının Araçları, Karşılıklı Ticaret Sistemleri, Döviz Piyasasının Tanımı, Fonksiyonları, Döviz Talebi, Döviz Arzı, Döviz Piyasası Dengesi Ve Döviz Kuru, Döviz Kuru Sistemleri, Döviz Arbitrajı, Döviz Spekülasyonu, Konvertibilite, Ödemeler Bilançosunun Tanımı, Ödemeler Bilançosu Hesap Grupları, Ödemeler Bilançosu Açıklarının Nedenleri, Ödemeler Bilançosu Açıklarını Önlemeye Yönelik Tedbirler, İhracat, İhracat Şekilleri, İhracatı Yasak Olan Mallar, Alıcısı Tarafından Kabul Edilmeyen Mallar, İthalat İşlemleri, Dış Ticarette Kullanılan Belgeler: Ticari Belgeler, Taşıma Belgeleri, Taşıma Senetleri, Dış Ticarette Kullanılan Diğer Çeşitli Belgeler, Dış Ticarette Teslim Şekilleri, Dış Ticarette Teslim Şekilleri.

DT113 – TEMEL MATEMATİK

Sayılar, Asal Çarpanlara Ayırabilme, Bölünebilme, EBOB, EKOK, Rasyonel Sayılar, Basit Eşitsizlikler, Mutlak Değer, Üslü Sayılar, Köklü Sayılar, Çarpanlara Ayırma, Oran-Orantı, Problemler.

DT115 – GENEL MUHASEBE-I

Muhasebenin Tanımı, Gelişimi, Kapsamı Bölümleri Ve Kuramı; Bilanço Ve Hesap Kavramı, Çift Taraflı Kayıt Yöntemi, Yevmiye Defteri, Aylık Ve Kesin Mizanın Düzenlenmesi, Çift Taraflı Kayıt Yönteminin Uygulanması Ve Tek Düzen Hesap Planının Tanıtılması, Varlık Kavramı, Hazır Değerler, Menkul Kıymetler, Alacaklar, Stoklar, Diğer Dönen Varlık Hesapları, Duran Varlıklar Ve Uzun Vadeli Alacaklar, Mali Duran Varlıklar Ve Amortismana Tabi Varlıklar, Maddi Duran Varlıklar, Maddi Olmayan Duran Varlıklar.

1.SINIF BAHAR DÖNEMİ 

AIT166 – ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ-II

Türk İnkılabının Stratejisi, Cumhuriyet Yönetiminin Kurulması, Halifeliğin Kaldırılması, Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası Ve Takrir-İ Sükun, Türk Hukuk İnkılabı, Eğitim Ve Kültür İnkılabı, İktisadi İnkılap, Devletçilik İlkesinin Kabulü, Çok Partili Hayata Geçme Denemesi Ve Bazı İç Siyasi Olaylar, Sosyal Yapıda Ve Sağlık Alanında İnkılap, Türkiye Cumhuriyeti’nin Dış Politikası (1919-1960), Jeopolitik Ve Türkiye’nin Jeopolitik Durumu, Üniversite Gençliğine Yönelik Psikolojik Hareket Tehdidi, Atatürk İlkeleri, Atatürkçülük, Türkiye Ve Atatürkçü Düşünceye Yönelik Tehditler Hakkında Bir Genel Değerlendirme. Atatürk Ve Devlet Hayatı, Atatürk Ve Fikir Hayatı, Atatürk Ve Milli Eğitim, Atatürk Ve Kültür Politikası, Atatürk Ve İktisat, Din Ve Laiklik Konularına Yer Verilmektedir.

TDL166 – TÜRK DİLİ-II

Noktalama İşaretleri, Yazım Kuralları, Komposizyon Yazma Yöntemleri, Anlatım Özellikleri, Anlatım Bozuklukları, Anlatım Türleri, Bilimsel Araştırma Teknikleri.

YDL166 – YABANCI DİL-II

“To Be” Olmak, İsimler, Zamirler, Sıfat, Fiil, Geniş Zaman, Geçmiş Zaman, Şimdiki Zaman, Geçmişte Süreklilik Zamanı, Yakın Geçmiş Zaman, Gelecek Zaman, Mişli Geçmiş Zaman, Sahiplik Sıfatları, Sahiplik Zamirleri.

DT102 – MAKRO EKONOMİ

Toplam Hasıla, Toplam Gelir, Toplam Harcamalar, Milli Muhasebe Kavramları, Milli Gelir Hesaplama Yöntemleri, GSMH, İstihdam, İşsizlik, Enflasyon, Enflasyonla Mücadele Politikaları, Para, Para Sistemleri, Toplam Talep, Tam İstihdam-Toplam Talep, Eksik İstihdam-Toplam Talep, Aşırı İstihdam-Toplam Talep, Faiz Oranı-Milli Gelir, Mal Piyasası, Para Piyasası, Fiyatlar-Milli Gelir, Toplam Talebi Belirleyen Faktörler, Dış Ticaret, Dış Ticaret Teorileri, Dış Ticaret Politikaları, Döviz, Döviz Kuru, Döviz Piyasası, Ödemeler Bilançosu, Ekonomik Büyüme, Ekonomik Büyümenin Ölçülmesi, Ekonomik Kalkınma, Az Gelişmiş Ülkelerde Ekonomik Kalkınma.

DT104 – DIŞ TİCARET İŞLEMLERİ-II

Kambiyo Mevzuatı, Türk Parası Ve Dövize İlişkin Hükümler, Kıymetli Maden Ve Taşlara İlişkin Hükümler,İhracata İlişkin Hükümler,İthalata İlişkin Hükümler, Görünmeyen İşlemlere İlişkin Hükümler, Sermaye Hareketlerine İlişkin Hükümler, Gümrük Teşkilat Yapısı, Gümrüklerle İlgili Temel Kavramlar, Gümrük İdarelerinde Uygulanan Mevzuatlar Ve Gümrüklerde Temsil Yöntemleri, Gümrük Tarifeleri Ve Türkiye Gümrük Tarife Giriş Cetveli, Gümrük Vergilerinin Hesaplanması, Eşyanın Menşei, Eşyanın Gümrük Kıymetinin Belirlenmesi, Eşyanın Gümrüğe Sunulması, Gümrük Beyan Yöntemleri, Bilge Sistemi Ve Beyannamenin Doldurulması,Tescili Ve Kabulü, Gümrüğe Sunulan Eşyanın Muayenesinin Nasıl Yapıldığı, Eşyanın Tahlil Ve Teslim Yöntemleri, Gümrük Rejimleri, Ekonomik Etkili Gümrük Rejimleri, Beyyanname,Fatura,Liste,Şehadetname,Form,Sertifika,Belge,Konşimento,Karne,Akreditif Örnekleri Ve Doldurulması.

DT106 – TİCARET HUKUKU

Ticaret Hukukunun Tanımı, Ticari İşletme Ve Unsurları, Tacir Ve Unsurları, Ticaret Ünvanı, Ticari İş, Marka, Haksız Rekabet, Şirketler Hukuku, Adi Şirket, Sermaye Şirketleri, Anonim Şirket, Limited Şirket, Bono, Poliçe, Çek

DT108 – ULUSLARARASI EKONOMİK KURULUŞLAR

Küreselleşme ve Uluslararası Kuruluşlar, Avrupa Ekonomik İşbirliği Örgütü, Avrupa Ödemeler Birliği, Avrupa Para Anlaşması, Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü, İslam Konferansı Örgütü, İslam ve Kalkınma Bankası, Milletler Cemiyeti, Birleşmiş Milletler, Uluslararası Çalışma Örgütü, Birleşmiş Milletler Sanayi ve Kalkınma Örgütü, Dünya Sağlık Örgütü, Uluslararası Ticaret Merkezi, Avrupa Birliği, Avrupa Birliği Organları, Avrupa Birliği Kuruluşları, Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaşması, Dünya Ticaret Örgütü, Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı, Ana Maddeler Birleşik Programı, Uluslararası Para Fonu, Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası, Uluslararası Kalkınma Birliği, Uluslararası Final Kurumu, Uluslararası Ödemeler Bankası, Ekonomik İşbirliği Örgütü Ticaret ve Kalkınma Bankası, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası, Avrupa Yatırım Bankası, Ekonomik Birleşmeler.

DT110 – ELEKTRONİK TİCARET

E-Ticaret, E-İş Nedir? Aralarında Fark Nedir? E-Ticaret İçin Sorunlar Nelerdir?, E-Ticaretin Kapsamı, Önemi, Özellikleri, E-Ticaret İle Gelişen Pazardaki Dönüşüm, E-Ticaretin İşletmeye Ve Tüketiciye Sağladığı Fırsatlar, E-Ticaretin Maliyetlere Etkisi Ve E-Ticarette İlkeler, E-Ticaretin Tarafları, E-Ticaret Destek Sistemleri, Unsurları,  Alanları, E-Ticaretin Öğeleri, E-Ticaretin Araçları, E-Ticarette Ödeme Araçları, E-Ticaretin Ekonomik Ve Sosyal Yaşama, Pazarlamaya, Reklamcılığa Etkileri Ve E-Ticaret Modelleri, Türkiye'de E-Devlet Hizmetleri Nelerdir Ve E-Ticaret Nasıl Yapılır?

DT112 – İŞLETME

İşletme Ekonomisi İle İlgili Temel Kavramlar Ve İlişkili Olduğu Bilim Dalları, İşletmelerin Kuruluşu, İşletme Büyüklüğü Ve Kapasite, İşletmelerin Sınıflandırılması, İşletmelerin Ekonomik Yapı İçerisindeki Yeri Ve Çevresi, İşletmelerin Amaçları, Sosyal Sorumluluk Ve İş Ahlakı, Yönetim Fonksiyonu, Tedarik Fonksiyonu Ve Üretim Fonksiyonu, Pazarlama Fonksiyonu Ve Finansman Fonksiyonu, Muhasebe Fonksiyonu, İnsan Kaynakları Fonksiyonu, AR-GE Fonksiyonu-Halkla İlişkiler Fonksiyonu.

DT114 – GENEL MUHASEBE-II

Kaynak Kavramı, Duran Varlıklar, Ticari Alacaklar, Diğer Alacaklar, Mali Duran Varlıklar, Amortismana Tabi Varlıklar, Maddi Duran Varlıklar, Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar, Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar, Öz Kaynak Hesapları, Gelir Tablosu Hesapları, Maliyet Hesapları.

2.SINIF GÜZ DÖNEMİ

DT201 – ULUSLARARASI İKTİSAT-I

Dış Ticaret ve Nedenleri, Dış Ticaret Teorileri, Teklif Eğrileri Yaklaşımı, Dış Ticaret Dengesi, Farksızlık Eğrileri Yaklaşımı, Farksızlık Eğrileri Yaklaşımı, Heckscer-Ohlin Teorisi, Alternatif Dış Ticaret Teorileri, Dış Ticaret Politikası, Gümrük Tarifeleri, Gümrük Tarifeleri, Miktar Kısıtlamaları, Tarife Benzeri Araçlar, İhracat Teşvikleri.

DT215 – GİRİŞİMCİLİK

Girişimcilikle İlgili Temel Kavramlar ve Girişimciliğin Özellikleri, Girişimcilik, Girişimciliğin Gelişimi ve Girişimci Düşüncenin Temelleri, Girişimcilik Kültürü, Girişimciliği Etkileyen Çevre Faktörleri ve Girişimcilik Çeşitleri, Yaratıcılığı Etkileyen Faktörler, Fikri Mülkiyet, Marka, Patent ve Telif Kavramları, İş Fikrinin Tanımlanması ve Geliştirilmesi, İş Planı Hazırlama ve Doküman Haline Getirilmesi, İş Planı İçinde Yönetim ve Pazarlama Planları, İş Planı İçinde Finans, Üretim Planları, İş Planı İçinde İnsan Kaynaklarının Planlanması ve Bulma Yöntemleri, İş Planı Yazma Çalışmaları, Türkiye’de Girişimciliğin Özendirilmesinin Önemi, Küçük İşletmelerin Kuruluşları ve Kuruluş Yeri Seçimi, Girişimcilik Öyküleri, Girişimcilikte Örnek Olay İncelemeleri.

DT221 – FİNANSAL YÖNETİM

Finansal Yönetime Giriş, Finansal Yönetimin Amaçları, Fonksiyonları Ve Örgüt Yapısı İçindeki Yeri, Likidite Durumunun Analizinde Ve Finansal Yapı Analizinde Kullanılan Oranlar, Faaliyet Oranları, Karlılık Oranları Ve Sabit Yükümlülükleri Karşılama Oranları, Karşılaştırmalı Analiz Ve Fon Akım Tablosu, Yüzde Analiz Tekniği Ve Trend Yüzdeleri Tekniği, Başa Baş Noktasının Hesaplanması, Faaliyet Kaldıraç, Finansal Kaldıraç Ve Bileşik Kaldıraç Konuları, Kısa Vadeli Finansal Planlama Ve Nakit Bütçesi, Satışların Yüzdesi Yoluyla Finansal Planlama Ve Regresyon Yöntemiyle Finansal Planlama, Oranlar Yoluyla Finansal Planlama. Hazır Değerlerin Yönetimi, Alacakların Ve Stokların Yönetimi, Yatırım Kararı Modelinin Unsurları. Yatırım Projelerini Değerlendirme Yöntemleri, Sermaye Yapısı Ve Sermaye Maliyeti, Pay Senedi Değerlemesi, Tahvil Değerlemesi.

DT221 – ULUSLARARASI LOJİSTİK

Ulaştırma Sistemleri, Uluslararası Taşımacılık Yöntemleri, Uluslar Arası Satın Alma Ve Tedarik Stratejileri, Envanter Yönetimi, Depolama Sistemleri, Lojistik Bilişim Sistemleri, Sürdürülebilir Lojistik.

DT225 – KAMBİYO MEVZUATI

Kambiyo Mevzuatı Ve Hukuku, Kambiyo Kararları Ve Konuları, İhracat Ve Mevzuatı, Görünmeyen İşlemler Ve Mevzuatı, Sermaye Hareketleri Ve Mevzuatı, Döviz Büroları Ve Mevzuatı, Kambiyo, Finans Ve Ekonomi.

DT227 – TÜRK VERGİ SİSTEMİ

Vergi Hukukunun Genel İlkeleri, Vergi Hukukunun Diğer Hukuk Dallarıyla İlişkisi, Vergi Hukukunun Kaynakları, Vergi Kanunlarının Uygulanması, Vergilendirmeyle İlgili Temel Kavramlar, Vergilendirme İşlemeleri, Vergi Borcunu Sona Erdiren Nedenler, Vergi Suçu Ve Vergi Cezaları, Vergi İdaresinin Teşkilat Yapısı, Görev Ve Sorumlulukları, Vergi Uyuşmazlıkları, Uzlaşma Ve Vergi Yargısı, Gelir Vergisi, Gelir Kavramı, Gelir Vergisinin Konusu Ve Yükümlüsü, Gelir Vergisinin Matrahının Tespiti, Gelirin Unsurları, Gelir Vergisinin Tarhı, Tahsili Ve Beyan Çeşitleri, Kurumlar Vergisinin Konusu, Mükellefleri, Matrahın Tespiti, Beyanı, Tarh Ve Ödenmesi, Emlak Vergisinin, Veraset Ve İntikal Vergisinin, Motorlu Taşıtlar Vergisinin Konusu Ve Vergilendirme İşlemleri, Katma Değer Vergisinin Konusu, Mükellefi, Sorumlusu, Katma Değer Vergisinde Vergiyi Doğuran Olay, İstisnalar, Vergilendirme Usulü, Özel Tüketim Vergisi, Gider Vergileri, Damga Vergisi, Belediyelere Ait Vergi Ve Harçların Vergilendirme İşlemleri.

DT229 – PAZARLAMA

Pazar ve Pazarlama Kavramı, Pazarlama Çevresi Faktörleri, Pazarlama Araştırması, Tüketici Pazarı, Endüstriyel Pazar, Pazar Bölümlendirme, Pazar ve Pazarlama Türleri, Ürün, Fiyat, Promosyon, Yer ve Fiziksel Dağıtım, Kişisel Satış.

DT231 – GÜMRÜK MEVZUATI

Gümrük Mevzuatı Kavramı Ve İçeriği, İhracat Rejimi Ve Uygulamaları, Serbest Dolaşıma Giriş Rejimi Ve Uygulamaları, Dahilde Ve Hariçte İşleme Rejimi, Gümrük Antrepo Ve Geçici İthalat Rejimleri İle Uygulamaları, Transit Rejimi Ve Uygulamaları, Serbest Bölgeler Ve Uygulamaları, Diğer Gümrük Rejimleri, Ekler, Belgeler.

2. SINIF BAHAR DÖNEMİDÖNEM

DT204 – ULUSLARARASI İKTİSAT-II

Karşılıklı Ticaret Sistemleri, Döviz Piyasası, Döviz Kuru Sistemleri, Ödemeler Bilançosu, Ödemeler Bilançosunun Denkleştirilmesi, Küreselleşme, Dünya Ticaret Örgütü, Dışa Açık Makro İktisat Politikası.

DT208 – SERBEST BÖLGELER

Serbest Bölgelerin Tanımı, Serbest Bölgelerin Çeşitleri, Serbest Bölge İşletmeciliği, Serbest Bölgelerde Dış Ticaret Uygulşamaları, Serbest Bölgelerde Kullanılan Belgeler, Serbest Bölgeler Mevzuatı, Serbest Bölgeler Muhasebe Uygulamaları, Serbest Bölgeler Vergi Uygulamaları.

DT222 – TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ

Tedarik Zincirinin Nedir, Tedarik Zinciri Yönetiminin İlkeleri, Tedarik Zinciri Yönetimin Tanımı, Tedarik Zincirinin Öğeleri, Üreticiler, Dağıtıcılar, Tüketiciler, Tedarik Zincirinde Kalite Yönetimi, Tedarik Zincirinde Maliyet Yönetimi, Tedarik Zincirinde Stok Yönetimi, Tedarik Zincirinde Finansal İşlemler, Kamçı Etkisi, Tersine Tedarik Zinciri Yönetimi.

DT224 – ULUSLARARASI PAZARLAMA

Uluslararası Pazar Ve Pazarlama Kavramı, Uluslararası Pazarlama Çevresi Faktörleri, Uluslararası Pazarlama Araştırması, Uluslararası Pazarlara Giriş Stratejileri, Uluslararası Pazarlama Ve Ürün, Uluslararası Pazarlama Ve Fiyat, Uluslararası Pazarlama Tutundurma, Uluslararası Pazarlama Dağıtım.

DT226 – TÜRKİYE EKONOMİSİ VE AVRUPA BİRLİĞİ

Türkiye Ekonomisinin Temel Özellikleri Ve Dünya Ekonomisindeki Yeri, Türkiye’de Milli Gelir, Gelir Dağılımı Ve Yoksulluk, Kamu Ekonomisinde Gelişmeler, Tarım Sektörü, Sanayi Sektörü, Hizmetler Sektörü, Finansal Yapı, Krizler Ve Ekonomik İstikrar Kararları, Ödemeler Dengesi, Dış Borçlar Ve Döviz Piyasası.

DT228 – ULUSLARARASI İŞLETMECİLİK

Uluslararası İşletmeciliğe Giriş, Ülke Dışı Faaliyetler, Uluslararası İşletmelerde Örgüt Yapıları, Uluslararası İşletmelerde İnsan Kaynakları Yönetimi, Uluslararası Pazarlama, Uluslararası Finansal Piyasalar Ve Uluslararası Finansal Yönetim, Uluslararası İşletmelerde Örgüt Kültürü, Uluslararası Muhasebe.

DT230 – MESLEK ETİĞİ

Etik, Ahlak Ve İş Ahlakı, Etik Ve Metaetik Teorileri, İş Ahlakı Ve Kapsamı, Etik Karar Alma Süreci, Etik Karar Almada Örgütsel Faaliyetler, İş Etiği Programlarının Yönetimi Ve İş Etiğinin Kurumsallaşması.

DT232 – ULUSLARARASI FİNANSMAN

Uluslararası Finansa Giriş, Uluslararası Piyasalar, Uluslararası Finansal Piyasalar, Uluslararası Para Piyasalarını Tanımak, Döviz Piyasaları, Döviz Piyasalarında Vadeli İşlem, Döviz Piyasalarında Opsiyon Sözleşmeleri, Döviz Piyasalarında Fiyat Oluşumu, Uluslararası Tahvil Piyasaları, Uluslararası Özkaynak Piyasaları, Uluslararası İşletmecilik.